Prevention av hjärt-kärlsjukdom

.

Rekommendationerna av hjärt-kärlläkemedel gäller lika för män och kvinnor och oberoende av kronologisk ålder. För sköra äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.

.

.

Rekommendationerna av hjärt-kärlläkemedel gäller lika för män och kvinnor och oberoende av kronologisk ålder. För sköra äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.

.


Hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor är basen för kardiovaskulär prevention.

•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs även om
     Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.
•    Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss. Överväg
     FaR.
•    Korta pauser vid långvarigt sittande har positiva hälsoeffekter.
•    Uppmärksamma och behandla obstruktiv sömnapné.
•    Råd om hälsosamma matvanor ska följa de Nordiska
     näringsrekommendationerna (NNR 2012). Överväg hänvisning till
     distriktssköterska eller dietist för individanpassning.

Blodtryckssänkande läkemedel

Se Hypertoni nedan.

Lipidsänkande behandling

Statiner är väldokumenterade för reduktion av morbiditet och mortalitet. För kardiovaskulär prevention hos patienter utan avancerade lipidrubbningar bör risken och inte kolesterolnivån styra behandlingen. Det föreligger en underanvändning av statiner bland patienter med etablerad aterosklerossjukdom och många patienter avbryter medicineringen.

STATINER

Simvastatin …, Simidon

20-40 mg/dygn

Atorvastatin …, Atorbir Lipistad
Lipitor

10–80 mg/dygn

För patienter med mycket hög risk som patienter med akut koronart syndrom eller avancerade lipidrubbningar eftersträvas ofta en mer intensiv statinbehandling (atorvastatin 40–80 mg/dygn). Beakta interaktioner och att risken för biverkningar är dosberoende.

Muskelsymtom under statinbehandling föranleder behandlingsavbrott, men kan ha andra orsaker än statinen. Framgångsrik återinsättning av en statin minskar patientens kardiovaskulära risk. Börja då med låg dos och titrera upp. Se Evidens, medicin och läkemedel nr 5 2017, Janusinfo.

KOLESTEROLABSORPTIONSHÄMMARE

Ezetrol

Övervägs som tilläggsbehandling till statin för sekundärprevention
efter akut koronart syndrom/hjärtinfarkt när en mer intensiv lipidsänkande
behandling bedöms vara angelägen. Bäst dokumenterat vid
samtidig diabetes och/eller hög ålder. Övervägs även som tillägg till statin
för primärprevention till patienter med familjär hyperkolesterolemi.

Se även
Statiner för kardiovaskulär prevention..., Janusinfo
Avancerade lipidrubbningar – utredning och behandlingsrekommendation, Janusinfo

.

Arteriell trombosprofylax

Rekommendationer för trombosprofylax vid ischemisk hjärtsjukdom, efter hjärtinfarkt, vid förmaksflimmer eller vid perifer artärsjukdom nedan. Trombosprofylax efter TIA/ischemisk stroke i avsnittet Neurologi.

ASA, eller annan trombocythämmande behandling, rekommenderas inte som primärpreventiv behandling för patienter utan manifest aterosklerossjukdom.