Tillbaka

Tillgänglighetsredogörelse för Kloka listan

 

Region Stockholm redovisar på övergripande nivå brister inom digital tillgänglighet för vår
webbplats Kloka listan, samt arbetssätt för att åtgärda bristerna.
Region Stockholm strävar efter att vår webbplats viss.nu ska kunna uppfattas, hanteras och
förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och tekniska
hjälpmedel. Målet är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa WCAG 2.1 nivå AA.

Region Stockholm redovisar på övergripande nivå brister inom digital tillgänglighet för vår webbplats Kloka listan, samt arbetssätt för att åtgärda bristerna.

Region Stockholm strävar efter att vår webbplats Kloka listan ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. Målet är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa WCAG 2.1 nivå AA.

 

Brister i digital tillgänglighet

Tills vidare redovisar vi brister på ett övergripande plan och allt eftersom brister på Kloka listan.

För närvarande uppfyller vår webbplats delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service.

Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG på webbplatsen, inom följande områden:

Teknik

 1. Det saknas teknisk möjlighet att få hela gränssnittet uppläst.
 2. Zoomning, användarnas möjlighet skala är begränsad = "no" används i meta name = "viewport" -elementet eller max-scaleattribute är mindre än 5.
 3. Namn och etiketter, formelement har inte tillhörande etiketter.

Pedagogik

 1. Bristande kontraster mellan text och bakgrund.
 2. Klickytor som inte är tillräckligt stora.

Språk

 1. Långa texter och djup struktur.
 2. Brutna länkar.
 3. Inkonsekvent format på datum och sifferformat.

Hur åtgärdar Region Stockholm / Kloka listan bristerna?

Region Stockholm arbetar numera löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling på följande sätt:

 1. Kompetenshöjande insatser såsom direktiv och utbildningar på Region Stockholms intranät.
 2. Mer formaliserade rutiner och arbetssätt.
 3. Vi arbetar inom Region Stockholm med en central kravställning för WCAG.

Nära framtid

Kloka listan genomgår just nu ett omfattande tekniskt ombyggnadsarbete.
I den nya, moderna plattformen, kommer stort fokus ligga just på tillgänglighet. Den nya plattformen innehåller automatiska funktioner som bevakar WCAG vid varje publicering.
Region Stockholm räknar att vid lansering av den nya tekniska plattformen ska de flesta av nuvarande tillgänglighets brister vara åtgärdade.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom mailadressen nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Kontakt

Kloka listan ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté och innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Synpunkter lämnas via e-post till lakemedelskommitten.hsf@sll.se

Mer information om tillgänglighet