Tillbaka

Läsaranvisningar

Generiska rekommendationer

För att ett läkemedel ska få bytas ut på apotek ska det finnas upptaget i Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel, Läkemedelsverket. Utbytbarhet gäller endast läkemedel inom läkemedelsförmånen, TLV.

  Symbolen används i Kloka listan för de läkemedel som apoteken kan komma att byta ut när de förskrivs på recept.

För generiskt utbytbara preparat rekommenderas principiellt enbart substansen. I Kloka listan anges samtliga förekommande preparatnamn enligt ovanstående kriterier. Det betyder att en del preparat inte har angivits beroende på att de inte ingår i läkemedelsförmånen och därför inte får bytas ut på apotek.

När uppräkningen av preparatnamn inleds med ”Substansnamn …”
anger ”…” att företagsnamn är utelämnat och att generika finns från ett
eller flera olika företag.

Vårdgivarnas följsamhet till Kloka listan följs upp på substansnivå. Följsamheten påverkas inte av vilket generiskt preparat som förskrivits eller expedierats.

Kloka råd

 

   Symbolen används för att ange Stockholms läns läkemedelskommittés
Kloka råd för förbättrad läkemedelsanvändning.