Vaccinationer

 

Allmän information om vaccinationer samt rekommendationer för vaccination av barn, vuxna och särskilda riskgrupper samt beställningsrutiner och information om upphandlade vacciner finns på Janusinfo och Vårdgivarguiden.

.

Se Barnvaccinationer, Janusinfo.
Dokumentet innehåller information och länkar avseende de vacciner som ingår i allmänna barnvaccinationsprogrammet, inklusive dosering, intervall, administrationssätt, och hur vacciner kan kombineras. Det finns även information om sjukdomarna som ska förebyggas. Information finns även om vaccination av särskilda riskgrupper bland barn.

Tabell: Allmäna barnvaccinationsprogrammet

*Gäller i Region Stockholm till barn födda från 2014.
**Gäller i Region Stockholm till barn födda från 2013.

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn

Se Komplettering av vaccinationer under Vaccination av barn och ungdomar, Folkhälsomyndigheten. Dokumentet innehåller förslag på kompletterande vaccinationsschema beroende på ålder och vaccinationsstatus.

Tabell: Rekommendationer för vaccination av friska vuxna
1. Booster dTp rekommenderas vart 20:e år, booster vid 30-35 år samt 50-55 år motsvarar perioder i livet då många blir föräldrar eller mor-/far-föräldrar. För personer som har nära kontakt med spädbarn (<1 år) kan en boosterdos tidigareläggas för att minska risken för att barnet ska smittas med kikhosta. Det ska dock gå minst 10 år mellan doserna.
2. Vaccin mot säsongsinfluensa rekommenderas årligen från 65 års ålder. Friska gravida rekommenderas vaccination från och med graviditetsvecka 17. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccination skjutas på eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccinet ges. 
3. Pneumokockvaccin (Pneumovax), engångsdos, rekommenderas från 65 års ålder. Ingen revaccination.
4. Vaccin mot herpes zoster. Zostavax är ett levande vaccin som ges som en dos. Kan övervägas från 65 års ålder. Kan inte ges till immunsupprimerade. 
5. Mässling-påssjuka-röda hund (MPR) rekommenderas till icke immuna personer, det vill säga personer som vet att de inte haft mässling och inte fått två doser vaccin. Det är framför allt hos personer födda 1960-1980 som det kan finnas osäkerhet kring immunitet.

Se även

Vaccination för vuxna, Janusinfo

Vaccinationsrekommendationer för riskgrupper, Janusinfo

Se Vaccinationer, Infpreg. Att ta ställning till om ett vaccin skall ges under graviditet kräver en sedvanlig bedömning av nytta och risker. Nyttan är att skydda den gravida kvinnan mot befarad smitta och infektion. Vaccination av en gravid kvinna kan ibland även rekommenderas även för att skydda hennes kommande spädbarn mot infektion.

Se även Vaccinationsrekommendationer för riskgrupper, Janusinfo