.

Urologi

 

.

LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms), omfattar både tömnings- och lagringssymtom. Hos män beror detta ofta på prostataförstoring.

Hälsosamma levnadsvanor
• Behandlingen innebär först och främst förändrade levnadsvanor, som till exempel   normalisering av vikt och vätskeintag.
• Blås- och bäckenbottenträning har visad effekt.
• Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal. Även lägre konsumtionsnivåer kan   påverka många sjukdomstillstånd hos vissa individer, informera patienten.

Vid tömningssymtom, prostataförstoring

I första hand

ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE

Alfuzosin …, Bundisarin Lafunomyl
Xatral OD

Underlättar urinavflödet genom att relaxera muskulatur i prostata och
blåshals och har en snabbt insättande effekt. Full effekt uppnås efter några veckor.

I andra hand - vid otillräcklig effekt och prostataförstoring, tillägg av

5-ALFA-REDUKTASHÄMMARE

Finasterid …

Vid verifierad förstoring av prostata (>40 ml eller PSA >1,4 μg/l). Transrektalt ultraljud är en tillförlitlig metod för att mäta prostatavolymen. 5-alfa-reduktashämmare påverkar körtelns storlek, som krymper med i medeltal 20 %. Behandlingseffekten kan utvärderas först efter 3–6 månader.

Vid förstorad prostata bör PSA tas före och efter 6–12 månaders behandling. Om PSA inte halverats efter 6–12 månader bör remiss till urolog övervägas för att utesluta prostatacancer.

Alfa-1-receptorblockerare kombineras med 5-alfa-reduktashämmare hos patienter med förstorad prostata. Efter cirka 9 månader kan ofta alfa-1-receptorblockeraren sättas ut.

Vid lagringssymtom, se avsnittet Trängningar, trängningsinkontinens nedan.

Riktlinjer för behandling av LUTS hos män, Janusinfo

Se även Nedre urinvägssymtom, LUTS, hos män över 40 år; Viss

Vid lagringssymtom, trängningar och trängningsinkontinens

Välj icke-farmakologisk behandling före läkemedel vid överaktiv blåsa. Seponera mera.
Läs mer »

Rekommendationerna avser både kvinnor och män.

För postmenopausala kvinnor kan lokala östrogener ha god effekt, se Slidtorrhet i avnittet om Gynekologi och obstetrik.

Muskarinreceptorantagonister (till exempel tolterodin) och beta-3-agonist mot trängningar och trängningsinkontinens har en likvärdig men blygsam effekt. Behandling bör pågå cirka en månad före utvärdering. Dryck- och urinmätningslista bör föras innan och under behandlingen för att utvärdera effekten. Beakta risken för försämrad blåstömningsförmåga. Vid utebliven effekt bör remiss övervägas för ställningstagande till muskelavslappnande injektionsbehandling i urinblåsan. På grund av muskarinreceptorantagonisternas antikolinerga effekter kan vissa av dessa läkemedel orsaka kognitiva störningar hos äldre, men det är inte belagt för tolterodin.

Se även Läkemedel med antikolinerga effekter i avsnittet om Äldre och läkemedel. 

Riktlinjer för behandling av urininkontinens, Janusinfo

Oklar evidens för kognitiv påverkan hos äldre vid inkontinensbehandling, Janusinfo

MUSKARINRECEPTORANTAGONIST

Tolterodin ..., Detrusitol

tablett

Tolterodin ..., Detrusitol SR

depotkapsel

Specialiserad vård

Prostatacancer

Prostatacancer - endokrin terapi, se avsnittet Onkologi.

Hälsosamma levnadsvanor

• Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om              Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
• Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal. Även lägre konsumtionsnivåer kan    påverka många sjukdomstillstånd hos vissa individer, informera patienten.
• Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendation om regelbunden fysisk aktivitet och    begränsning av stillasittande. Rekommendation enligt Fyss.
• Undvik övervikt.Vid ohälsosamma matvanor, erbjud kvalificerat rådgivande samtal med    individuellt anpassade råd. Råd om hälsosamma matvanor ska följa Nordiska    näringsrekommendationer (NNR 2012) och Livsmedelsverkets råd. 

Erektil dysfunktion kan vara ett symtom på andra sjukdomar, exempelvis kardiovaskulär sjukdom, vilket bör beaktas.

Rekommendationer för behandling av erektil dysfunktion, Janusinfo

PDE5-HÄMMARE

Samtidigt intag av nitropreparat är kontraindicerat. 

Effektdurationen är cirka 6 timmar för sildenafil och cirka 36 timmar för tadalafil.

Sildenafil …, Idilico Viagra
Tadalafil ..., Cialis

PGE1-ANALOG - när PDE5-hämmare är olämpligt

Bondil

uretralstift

Specialiserad vård

Caverject
Caverject Dual

inj

Specialiserad vård

KOMBINATIONSPREPARAT Vasoaktiv intestinal polypeptid (VIP) + alfa-receptorantagonist

Invicorp

inj

LOKALANESTETIKUM

Xylocain

gel