Tillbaka

oxikodon
Lindoxa, Oxynorm

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Svår opioidkänslig smärta

Förbehåll / Kommentar

Vid akut smärta är målet främst smärtlindring men vid längre tids opioidbehandling eftersträvas företrädesvis förbättrad funktion och livskvalitet.

Om patienten har en lång förväntad överlevnadstid bör i första hand behandlingsmetoder som rekommenderas vid annan långvarig smärta övervägas. Detta med tanke på biverkningar, beroende och toleransutveckling av opioider. Indikation för kontinuerlig behandling med opioider blir vanlig först vid spridd sjukdom i ett kortare eller längre palliativt skede.

Individanpassad dosering ökar förutsättningarna för god effekt och minskar risken för biverkningar.

Upprätta en behandlingsplan och utvärdera effekt och biverkningar regelbundet. Behandling utan effekt ska avslutas. 

Kortverkande oxikodon kan användas vid smärtgenombrott hos patienter som får långverkande oxikodon. 

Kombination med paracetamol eller COX-hämmare (NSAID) kan minska opioidbehovet. 

Kombination med bensodiazepiner bör undvikas på grund av risk för andningsdepression. 

Samtliga opioider medför risk för toleransutveckling och beroende.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Miljörisk vid användning av oxikodon kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Dokumenterad smärtlindrande effekt vid akut opioidkänslig smärta och vid cancerrelaterad smärta. Som grupp är effekten av opioidanalgetika jämförbar, men på individnivå kan det finnas skillnader i effekt och biverkningar mellan oxikodon och morfin. Det kan vara av värde att kunna byta mellan olika opioidpreparat. Oxikodon kan vara ett alternativ till vissa patienter som har fått biverkningar av morfin. En fördel för oxikodon jämfört med morfin är att behovet av dosanpassning vid nedsatt njurfunktion är något lägre och att biotillgängligheten är högre.

Oralt oxikodon är ekvipotent med oralt morfin i förhållandet 1 : 2. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Schmidt-Hansen M, Bennett MI, Arnold S, Bromham N, Hilgart JS.Oxycodone for cancer-related pain. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Aug 22;8:CD003870. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar