Tillbaka

morfin
Morfin …

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Opioidkänslig smärta.

Förbehåll / Kommentar

Vid akut smärta är målet främst smärtlindring men vid längre tids opioidbehandling eftersträvas företrädesvis förbättrad funktion och livskvalitet.

Om patienten har en lång förväntad överlevnadstid bör i första hand behandlingsmetoder som rekommenderas vid annan långvarig smärta övervägas. Detta med tanke på biverkningar, beroende och toleransutveckling av opioider. Indikation för kontinuerlig behandling med opioider blir vanlig först vid spridd sjukdom i ett kortare eller längre palliativt skede.

Individanpassad dosering ökar förutsättningarna för god effekt och minskar risken för biverkningar, bland annat sedering, kognitiva störningar och urinretention.

Upprätta en behandlingsplan och utvärdera effekt och biverkningar regelbundet. 

Effektdurationen är förlängd hos äldre bland annat på grund av nedsatt njurfunktion. Börja med låg dos och anpassa doseringen för att undvika ackumulering. Effekt och biverkningar bör utvärderas kontinuerligt. Rekommenderad startdos till äldre är tablett morfin 5 mg x 4. Vid icke akut smärta kan behandling inledas med långverkande morfinpreparat.

I samband med njursvikt ökar risken för ansamling av aktiva metaboliter med sedering och övriga opioidbiverkningar som följd.

Kombination med paracetamol eller COX-hämmare (NSAID) kan minska opioidbehovet.

Kombination med bensodiazepiner bör undvikas på grund av risk för andningsdepression.

Alla opioider medför risk för toleransutveckling och beroende.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av morfin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Sedan 1800-talet har morfin i renad form använts vid svår smärta. Den största delen av dokumentationen rör cancerrelaterad smärta och postoperativ smärta. 

Såväl den smärthämmande effekten som risken för beroende och de välkända biverkningarna som förstoppning och andningsdepression förmedlas via aktivering av my-opioidreceptorn.

Inom gruppen starka opioider är skillnaderna avseende effekt och biverkningar små vid ekvianalgetiska doser. Jämfört med oxikodon är variationen i biotillgänglighet något större, men om dosen titreras individuellt spelar inte detta någon större roll.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Wiffen PJ, Mcquay HJ. Oral morphine for cancer pain Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 Issue 3. PubMed
  2. Zeppetella G, Ribeiro MDC; Opioids for the management of breakthrough (episodic) pain in cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 Issue 3. PubMed 
  3. Schmidt-Hansen M, Bennett MI, Arnold S, Bromham N, Hilgart JS.Oxycodone for cancer-related pain. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Aug 22;8:CD003870. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar