Tillbaka

morfin
Morfin …

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Opioidkänslig smärta.

Förbehåll / Kommentar

Vid akut smärta är målet främst smärtlindring och behandlingen kan i flertalet fall avslutas inom 3–5 dygn. Efter 2 veckors behandling ökar risken för beroendeutveckling. Kvarstående smärta under längre tid, efter exempelvis operation, motiverar sällan opioidbehandling. 

Individanpassad dosering ökar förutsättningarna för god effekt och minskar risken för biverkningar, bland annat sedering, kognitiva störningar och urinretention.

Effektdurationen är förlängd hos äldre bland annat på grund av nedsatt njurfunktion. Börja med låg dos och anpassa doseringen för att undvika ackumulering. Effekt och biverkningar bör utvärderas kontinuerligt. Rekommenderad startdos till äldre är tablett morfin 5 mg 1–4 gånger dagligen. 

I samband med njursvikt ökar risken för ansamling av aktiva metaboliter med sedering och övriga opioidbiverkningar som följd.

Kombination med paracetamol eller COX-hämmare (NSAID) kan minska opioidbehovet.

Kombination med bensodiazepiner bör undvikas på grund av ökad risk för andningsdepression. 

Alla opioider medför risk för toleransutveckling och beroende.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Miljörisk vid användning av morfin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Morfin har använts sedan 1800-talet i renad form vid svår smärta. Den största delen av dokumentationen rör cancerrelaterad smärta och postoperativ smärta. Vid icke cancerrelaterad smärta är nyttan med opioider mycket liten eller obefintlig avseende bestående smärtlindring och funktionsförbättring. Samtidigt föreligger det en påtaglig risk för allvarliga biverkningar, överdos, beroende och missbruk.

Såväl den smärthämmande effekten som risken för beroende och de välkända biverkningarna som förstoppning och andningsdepression förmedlas via aktivering av my-opioidreceptorn. Inom gruppen starka opioider är skillnaderna avseende effekt och biverkningar små vid ekvianalgetiska doser. Jämfört med oxikodon är variationen i biotillgänglighet något större, men om dosen titreras individuellt spelar inte detta någon större roll.


Utredningsmaterial och referenser

  1. McDaid C, Maund E, Rice S, Wright K, Jenkins B, Woolacott N. Paracetamol and selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for the reduction of morphine-related side effects after major surgery: a systematic review.Health Technol Assess. 2010 Mar;14(17):1-153, iii-iv. PubMed
  2. Franklin GM1; American Academy of Neurology. Opioids for chronic noncancer pain: a position paper of the American Academy of Neurology. Neurology. 2014 Sep 30;83(14):1277-84. PubMed
  3. Dowell D, Haegerich TM, Chou R. CDC Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain--United States, 2016. JAMA. 2016 Apr 19;315(15):1624-45. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar