Nociceptiv smärta

.

.

Vävnadsskadesmärta, med eller utan inflammation.

Paracetamol

Paracetamol …, Alvedon Oparap
Pamol
Panodil
Paracut
Parapo

Paracetamol kan kombineras med såväl COX-hämmare som opioider.

COX-hämmare (NSAID)

Lägsta effektiva dos och kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas.

I första hand

Naproxen ..., Alpoxen Pronaxen

I andra hand

Ibuprofen ..., Brufen Ibumax
Ibumetin
Ipren
Brufen Retard

Högsta rekommenderade dos är 1 200 mg per dygn till vuxna.

Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA), Janusinfo. Vid lågdos-ASA-behandling, kombinera med annan COX-hämmare.

Vid ökad risk för gastrointestinala biverkningar

Celecoxib ..., Celebra

För behandling med COX-hämmare (NSAID) hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel. 

För ulcusprofylax vid behandling med COX-hämmare se Ulcusprofylax i avsnittet Matsmältningsorgan.

Specialiserad vård

För parenteralt bruk

I första hand

Lixidol
Paracetamol Fresenius Kabi

inf

Intravenöst paracetamol används endast om paracetamol har
betydelsefull effekt och annat administreringssätt inte är möjligt.

I andra hand

Ibuprofen B.Braun

Opioidanalgetika

Den läkare som inleder en opioidbehandling har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats, eller ansvaret inklusive behandlingsplan övertagits och bekräftats av kollega.   

All smärta är inte opioidkänslig och samtliga preparat medför risk för beroende. 

Se även opioidanalgetika i avsnittet Äldre och läkemedel.

Den läkare som inleder en opioidbehandling har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats, eller ansvaret inklusive behandlingsplan överlämnats till kollega.
All smärta är inte opioidkänslig och samtliga preparat inklusive kodein
medför risk för beroende. Opioider har i de flesta fall ingen plats vid
långvarig icke-cancerrelaterad smärta.
Vid akut smärta är målet främst smärtlindring men vid längre tids opioidbehandling eftersträvas företrädesvis förbättrad funktion och livskvalitet. Om dessa behandlingsmål inte uppnås ska behandlingen avslutas.
Vid akut smärta ska minsta möjliga förpackning förskrivas utifrån planerad behandlingstid. Behandling vid akut smärta kan i flertalet fall avslutas inom 3 till 5 dygn. 

Akut smärta - endast för korttidsbruk

Avsluta opioidbehandling vid akut smärta inom 3–5 dygn. Läs mer »

Som basbehandling ges paracetamol i kombination med COX-hämmare i adekvat dosering. Vid behov av ytterligare analgetika kan opioidbehandling övervägas. Den kan i flertalet fall avslutas inom 3–5 dygn och bör inte pågå längre än 2 veckor vid ett och samma smärttillstånd. Efter 2 veckors behandling med opioider ökar risken för beroendeutveckling. Kvarstående smärta under längre tid, efter exempelvis operation, motiverar sällan opioidbehandling.

I första hand

Morfin …

kortverkande, tablett, inj, mixtur

I andra hand - när morfin inte tolereras

Lindoxa, Oxynorm

kortverkande, inj

Oxycodone ..., Oxynorm

kortverkande, kapsel, tablett, mixtur

Långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Med långvarig smärta avses vanligtvis smärta som kvarstår efter ett förväntat läkningsförlopp eller efter tre månader. En smärtanalys är grunden för behandlingen. Icke farmakologiska behandlingsalternativ, som till exempel strukturerad träning/fysisk aktivitet och/eller TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), ska prövas och optimeras.

Vid muskuloskeletala degenerativa tillstånd som framskriden artros kan långvarig analgetikabehandling vara indicerad. Till exempel kan fulldos paracetamol i kombination med COX hämmare ge en minskad smärtupplevelse och förbättrad funktion. Opioider har endast undantagsvis en plats vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta. Bestående smärtlindrande effekt av opioider är ovanligt och risken för biverkningar är stor.

Se även Långvarig icke-cancerrelaterad smärta hos äldre i avsnittet Äldre och läkemedel. 

Opioidbehandling vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta; Viss

Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna; Läkemedelsverket  

Cancerrelaterad smärta

Basbehandling med paracetamol eventuellt i kombination med COX-hämmare bör övervägas.

Morfin …

kortverkande, tablett, inj, mixtur

Dolcontin

långverkande, depottablett, depotgranulat

Lindoxa, Oxynorm

kortverkande, inj

Oxycodone ..., Oxynorm

kortverkande, kapsel, tablett, mixtur

Oxikodon Depot ..., Oxyconta Depot Oxycontin

långverkande, depottablett

Specialiserad vård

När peroral opioidbehandling inte är möjlig

Fentanyl …, Durogesic Matrifen

plåster

Specialiserad vård

När infusion av morfin eller oxikodon medför för stor volym

Hydromorphone Kalceks

inf

Se även Smärtbehandling med transdermalt fentanyl, Janusinfo.

Opioidinducerad förstoppning

Profylaktisk behandling mot förstoppning ska övervägas från första behandlingsdagen.

Basbehandling

OSMOTISKT AKTIVT LAXERMEDEL

Lacrofarm, Laxido Apelsin Laximyl
Laxiriva
Macrovic
Movicol
Moxalole
Omnicol

Tilläggsbehandling vid behov

MOTORIKSTIMULERANDE LAXERMEDEL 

Cilaxoral

Se även Opioidreceptorantagonister vid opioidinducerad förstoppning(OIBD), Janusinfo

Opioidinducerat illamående

Profylaktisk behandling mot illamående bör övervägas från första behandlingsdagen. När illamåendet upphör, vanligen inom 7–14 dagar, kan försök till nedtrappning göras.

Postafen

Utsättning av opioider

För att minska risken för abstinenssymtom vid utsättning efter längre tids behandling bör opioider som regel trappas ut.
Se Rekommendationer för utsättning av opioider, Janusinfo.