Tillbaka

melatonin
Melatonin AGB

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Sömnstörning - Barn och ungdom

Förbehåll / Kommentar

KBT och sömnhygieniska insatser är förstahandsval vid sömnstörningar. Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnmedel ska endast användas för korttidsbehandling.

Dos (enligt rekommendationer i Läkemedelsverkets riktlinjer)
Rekommenderas inte till barn < 2 år.
Initialdos:
2–4 års ålder 0,5–1 mg
>4 års ålder 1–5 mg
Ges 30–60 min före önskad sovtid.
Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.
Enstaka patienter kan behöva upp till 10 mg, men detta är ovanligt.
Man bör eftersträva kortast möjliga behandlingstid.

Miljörisk vid användning av melatonin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Melatonin erbjuder ett alternativ till övriga sömnläkemedel, vilkas biverkningsmönster respektive risk för beroendeutveckling begränsar användning till unga.

En relativt omfattande klinisk erfarenhet av behandling med melatonin finns, licensförskrivning har skett i Sverige sedan cirka 20 år.
För behandling av sömnstörning hos vuxna personer >55 år finns långverkande melatonin-beredningar (Circadin och Mecastrin) registrerade.
Man har i studier undersökt effekter av melatonin vid behandling av sömnstörning hos typiskt utvecklade barn och hos barn med olika funktionshinder såsom ADHD, autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning och synskada. Studier ger stöd för behandling av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar /utvecklingsavvikelse. Studier ger visst stöd för behandling med melatonin till typiskt utvecklade barn, där man sett signifikanta effekter på tid till insomnande och total sömntid jämfört med placebo.

Biverkningar av melatonin (yrsel, huvudvärk,illamående,dåsighet) är jämförelsevis lindriga. I en studie av barn och ungdomar (n=51) med idiopatisk sömnstörning som använt melatonin under lång tid (medel 3,1 år) fann man inga avvikelser i pubertetsutveckling, sömnkvalitet eller psykiska symtom jämfört med den övriga befolkningen i samma ålder (4).

Andra läkemedel som ges för behandling av sömnstörning är inte studerande för barn och ungdom.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Läkemedelsverket. Sömnstörningar hos barn. Information från Läkemedelsverket. Kunskapsdokument 2015
 2. Sömnstörningar hos barn. Information från Läkemedelsverket. Bakgrundsdokumentation 2015
 3. Auger RR, Burgess HJ, Emens JS, Deriy LV, Thomas SM, Sharkey KM et al. Clinical Practice Guideline for the Treatment of Intrinsic Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders: Advanced Sleep-Wake Phase Disorder (ASWPD), Delayed Sleep-Wake Phase Disorder (DSWPD), Non-24-Hour Sleep-Wake Rhythm Disorder (N24SWD), and Irregular Sleep-Wake Rhythm Disorder (ISWRD). An Update for 2015: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med. 2015 Oct 15;11(10):1199-236. PubMed 
 4. van Geijlswijk IM, Mol RH, Egberts TC, Smits MG.Evaluation of sleep, puberty and mental health in children with long-term melatonin treatment for chronic idiopathic childhood sleep onset insomnia.Psychopharmacology (Berl). 2011 Jul;216(1):111-20. PubMed
 5. Bruni O, Novelli L.Sleep disorders in children. BMJ Clin Evid. 2010 Sep 27;2010. PubMed
 6. Ferracioli-Oda E, Qawasmi A, Bloch MH (2013) Meta-Analysis: Melatonin for the Treatment of Primary Sleep Disorders. PLoS ONE 8(5): e63773. PubMed
 7. Rossignol DA, Frye RE. Melatonin in autism spectrum disorders: a systematic review and meta-analysis. Developmental Medicine & Child Neurology 2011, 53: 783–92. PubMed
 8. Braam W, Smits MG, Didden R, Korzilius H, van Geijlswijk IM, Curfs LMG. Exogenous melatonin for sleep problems in individuals with intellectual disability: a meta-analysis. Developmental Medicine & Child Neurology 2009,51:340–49. PubMed
 9. Gringras P, Gamble C, Jones AP, et al. Melatonin for sleep problems in children with neurodevelopmental disorders: randomised double masked placebo controlled trial. BMJ 2012;345:e6664. PubMed
 10. Van Geijlswijk IM, van der Heijden KB, Egberts ACG, et al. Dose finding of melatonin for chronic idiopathic childhood sleep onset insomnia: an RCT. Psychopharmacology (Berl) 2010;212:379–91. PubMed
 11. Produktresumé Melatonin AGB, rikslicens. 

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa