Sömnstörningar

Vid sömnstörningar: Utred bakomliggande orsak. Välj sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT före läkemedel vid primär insomni.
Läs mer »

Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT är förstahandsval vid sömnstörningar vid primär insomni. Sömnmedel ska endast användas för korttidsbehandling. Det vetenskapliga stödet för att farmakologisk sömnbehandling medför en kliniskt betydelsefull nytta är svagt. I praktiken har sömnläkemedel ofta förskrivits med stora förpackningar och/eller itererats.

Bensodiazepinliknande sömnmedel (zopiklon och zolpidem) kan ge dagtrötthet, ökad fallrisk och nedsatt kognition. Långvarig användning kan leda till toleransutveckling för den hypnotiska/sedativa effekten medan negativa effekter kvarstår. Dessutom ses rebound-fenomen med sömnstörning vid utsättning, vilket ytterligare försvårar behandlingsavslut.

Melatonin är det sömnläkemedel som innebär minst risker, men kan ge dagtrötthet.

Inled med

Melatan

3 mg (doseras 3–9 mg till natten)

Små förpackningar finns receptfritt.

Om fortsatt behandling önskas

Melatonin AGB

1–10 mg till natten

Se även Sömnstörningar hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel.

Vid långvariga sömnstörningar ska bakomliggande orsak utredas innan......, Janusinfo.
Värt att veta om din sömn och sömnbesvär (patientinformation), Janusinfo.

Specialiserad vård

Sömnstörningar hos barn och ungdomar

Melatonin AGB

Initialdos: 2–4 års ålder 0,5–1 mg, >4 års ålder 1–5 mg, ges 30–60 min före önskad sovtid. Enstaka patienter kan behöva upp till 10 mg. Kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas.

Se även Sömnstörningar hos barn, Läkemedelsverket