Tillbaka

vareniklin
Champix

2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nikotinberoende

Förbehåll / Kommentar

Studier från de senaste åren har förbättrat kunskapsläget kring psykiatriska biverkningar, i synnerhet EAGLES-studien där över 4000 randomiserade patienter hade tidigare psykiatrisk diagnos. Sammanfattningsvis är psykiska symtom som nedstämdhet och oro vanliga i samband med rökstopp, men välgjorda studier visar att behandling med vareniklin inte ger mer sådana symtom än andra metoder för rökstopp. Man bör därför i regel vara försiktig med rökavvänjande insatser hos patienter med akuta eller instabila psykiatriska symtom, såsom suicidalitet, men det saknas grund för att särskilt avråda från vareniklin hos patienter med psykisk sjukdom i anamnesen.

Barn och ungdomar: Vetenskapligt underlag saknas för att ge specifika rekommendationer för barn och ungdomar.

Begränsad subvention. Subventioneras endast då läkemedelsbehandling ges i kombination med motiverande stöd.

Vareniklin är miljöklassificerat.

Motivering

God effekt – signifikant bättre effekt än bupropion och nikotinersättningsmedel i monoterapi. En Cochrane-översikt publicerad 2016 (som inkluderar den stora EAGLES-studien från samma år) fann 39 kliniska prövningar med vareniklin för rökstopp, med totalt 25 290 deltagare. För att uppnå rökstopp vid sex månader hade vareniklin jämfört med placebo en oddskvot på 2.24 (95% konfidensintervall 2.06-2.43) och evidensen bedömdes vara av hög kvalitet. För vareniklin jämfört med bupropion fann man med samma utfallsmått en oddskvot på 1.39 (95% konfidensintervall 1.25-1.54) och jämfört med nikotinersättning 1.25 (95% konfidensintervall 1.14-1.37).


Både i Sverige och i USA har vareniklin varit föremål för utökad säkerhetsbevakning på grund av misstanke om psykiatriska biverkningar. De stora randomiserade studier som nu genomförts har dock inte funnit att vareniklin ger värre psykiatriska biverkningar än andra metoder för rökstopp. Detta bekräftas även av en svensk populationsbaserad kohortstudie.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Eisenberg MJ, Filion KB, Yavin D, Bélisle P, Mottillo S, Joseph L, Gervais A, O’Loughlin J. et al. Pharmacotherapies for smoking cessation: a meta-analysis of randomized controlled trials. CMAJ July 15, 2008; 179(2). PubMed
  2. Gibbons R. D., Mann J.J. Varenicline smoking cessation, and neuropsychiatric adverse events. Am J Psychiatry 2013; 170:1460-7. PubMed
  3. Moore TJ, Furberg CD, Glenmullen J, Maltsberger JT, Singh S. Suicidal Behavior and Depression in Smoking Cessation Treatments. PloS ONE november 2011; 6(11):e27016. PubMed
  4. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R, St Aubin L, McRae T, Lawrence D et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet. 2016 Jun 18;387(10037):2507-20.
    Anthenelli RM, Benowitz NL, West R, St Aubin L, McRae T, Lawrence D et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet. 2016 Jun 18;387(10037):2507-20. PubMed
  5. Cahill K, Lindson-Hawley N, Thomas KH, Fanshawe TR, Lancaster T. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2016 May 9;(5):CD006103. PubMed
  6. Molero Y, Lichtenstein P, Zetterqvist J, Gumpert CH, Fazel S: Varenicline and risk of psychiatric conditions, suicidal behaviour, criminal offending, and transport accidents and offences: population based cohort study. BMJ. 2015 Jun 2; 350:h2388. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa