Tillbaka

sertralin
Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft

2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Depression - I första hand

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Sertralin är miljöklassificerat. Sertralin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Få antidepressiva läkemedel har liten miljöpåverkan. Ur ett medicinskt perspektiv är SSRI att betrakta som basläkemedel vid läkemedelsbehandling av depression. Miljörisken för sertralin är medelhög och substansen är särskilt toxisk mot grönalger.

Motivering

Det är ingen skillnad i antidepressiv effekt mellan olika antidepressiva medel vid lindrig till måttlig depression. Även om den antidepressiva effekten inte skiljer sig på gruppnivå mellan olika antidepressiva läkemedel kan det finnas individuella skillnader avseende effekt och biverkningar. Om behandlingssvar har erhållits med ett läkemedel tidigare är det en fördel att använda detta läkemedel igen då nytt behov av läkemedelsbehandling uppstår.

Sertralin har likartad profil som escitalopram med avseende på effekt, biverkningar, interaktionspotential och kostnad. Detta samt god dokumentation vid ångestsyndrom, väger tyngre än skillnader i miljödokumentation mellan olika antidepressiva läkemedel.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depressionssjukdomar. SBU-rapport 166, 2004.
  2. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket.
  3. Psykiatristöd
  4. Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, Chaimani A, Atkinson LZ, Ogawa Y et al. Comparative efficacy of 21 antidepressants drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review och network meta-analysis. The Lancet 2018 Apr 7;391(10128):1357-1366. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa