Tillbaka

escitalopram
Escitalopram …, Cipralex

2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Depression - I första hand

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderad max dos till äldre är 10 mg per dygn på grund av dosberoende QT-förlängning vilket kan leda till allvarlig hjärtrytmrubbning. Andra riskfaktorer är känd hjärtsjukdom, andra läkemedel som påverkar QT-tid och kvinnligt kön.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Escitalopram är miljöklassificerat. Escitalopram bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel. 

Få antidepressiva läkemedel har liten miljöpåverkan. Ur ett medicinskt perspektiv är SSRI att betrakta som basläkemedel vid läkemedelsbehandling av depression.

Motivering

Doseringen är enklare med escitalopram genom att den optimala dosen 10 mg kan sättas in direkt. Systematiska översikter såsom Cochrane-rapporter och bedömning av TLV, tyder på något bättre effekt för escitalopram än för citalopram.


Även om den antidepressiva effekten inte skiljer sig på gruppnivå vid lindrig till måttlig depression mellan olika antidepressiva läkemedel, kan det finnas individuella skillnader avseende effekt och biverkningar. Om behandlingssvar har erhållits med ett läkemedel tidigare är det en fördel att använda detta läkemedel igen då nytt behov av läkemedelsbehandling uppstår.


Relativt liten interaktionsrisk, god tolerabilitet, säkerhet och fördelaktig prisbild, vilket väger tyngre än eventuella skillnader i miljödokumentation mellan olika antidepressiva läkemedel.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Escitalopram – sänkt maxdos för äldre rekommenderas. Nyhet 2011-11-24
  2. Geddes JR, Freemantle N, Mason J, Eccles MP, Boynton J. SSRIs versus other antidepressants for depressive disorder. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD001851. PubMed
  3. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depressionssjukdomar. SBU-rapport 166, 2004
  4. Vieweg WV, Hasnain M, Howland RH, Hettema JM, Kogut C, Wood MA, Pandurangi AK. Citalopram, QTc Interval Prolongation, and Torsade de Pointes. How Should We Apply the Recent FDA Ruling? The American Journal of Medicine, 2012;125 (9):859-68. PubMed 
  5. Melander H, Salmonson T, Abadie E, van Zwieten-Boot B. A regulatory Apologia — A review of placebo-controlled studies in regulatory submissions of new-generation antidepressants. European Neuropsychopharmacology. September 2008; 18( 9): 623-7. PubMed
  6. Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, Chaimani A, Atkinson LZ, Ogawa Y et al. Comparative efficacy of 21 antidepressants drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review och network meta-analysis. The Lancet 2018 Apr 7;391(10128):1357-1366. PubMed
  7. Cipriani A, Santilli C, Furukawa TA, Signoretti A, Nakagawa A, McGuire H, Churchill R, Barbui C. Escitalopram versus other antidepressive agents for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD006532. DOI: 10.1002/14651858.CD006532.pub2. PubMed
  8. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket.
  9. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa