Depression

Hälsosamma levnadsvanor

• Beteendeaktivering och fysisk aktivitet har positiv effekt på depression.

Kom ihåg att screena för riskbruk av alkohol och andra substanser.

KBT är effektiv behandling och kan erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Målet med behandlingen är att patienten blir återställd från sin depression. Effekten av behandling ska utvärderas med en validerad symtomskattningsskala.

Vid utebliven effekt behöver följsamheten utvärderas och diagnosen ibland omprövas.

Se Depression hos äldre, i avsnittet Läkemedel och äldre.

Depression, Psykiatristöd 
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen

I första hand

Escitalopram …, Cipralex
Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Aritavi, Cymbalta, Duloxetin….
Mirtazapin ..., Mirtin

*Mirtazapin kan ges som tillägg eller preparatbyte.

Specialiserad vård

Amitriptylin... Saroten

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

I tredje hand - tillägg av

Specialiserad vård

Långtidsbehandling

Lithionit

Specialiserad vård

Depression hos barn och ungdomar

Läkemedelsbehandling av barn ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

I första hand

Fluoxetin …

I andra hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft