Tillbaka

escitalopram
Escitalopram …, Cipralex

2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ångestsyndrom - Generaliserat ångestsyndrom, I första hand

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderas inte till barn och ungdomar.

Rekommenderad max dos till äldre är 10 mg per dygn på grund av dosberoende QT-förlängning vilket kan leda till allvarlig hjärtrytmrubbning. Andra riskfaktorer är känd hjärtsjukdom, andra läkemedel som påverkar QT-tid och kvinnligt kön.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Escitalopram är miljöklassificerat. Escitalopram bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel. Få antidepressiva läkemedel/läkemedel vid ångessyndrom har liten miljöpåverkan. Ur ett medicinskt perspektiv är SSRI att betrakta som basläkemedel vid läkemedelsbehandling av ångestsyndrom.

Motivering

Vid läkemedelsbehandling anses de olika serotoninåterupptags­hämmarna (SSRI) generellt ha likvärdig effekt. Det är stor komorbiditet mellan depression och ångest. Därför kan det vara rimligt att synkronisera dessa rekommendationer.

Doseringen är enkel med escitalopram genom att den optimala dosen 10 mg kan sättas in direkt vilket medger snabbare utvärdering av effekt och vid behov utsättning av läkemedlet, än till exempel för SNRI. Bättre biverkningsprofil och relativt liten interaktionsrisk.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Escitalopram – sänkt maxdos för äldre rekommenderas. Nyhet 2011-11-24
  2. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Behandling av ångestsyndrom. SBU-rapport 171, 2005.
  3. Ipser JC, Stein DJ, Hawkridge S, Hoppe L. Pharmacotherapy for anxiety disorders in children and adolescents. Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD005170. DOI: 10.1002/14651858.CD005170.pub2. PubMed
  4. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2016;27(6):26–59.
  5. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa