Ångestsyndrom

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Ångestsyndrom, Psykiatristöd.

Ångest hos äldre, i avsnittet om Äldre och läkemedel. 

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen

KBT är effektiv behandling och kan erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Kom ihåg att screena för riskbruk av alkohol och andra substanser.

Vid läkemedelsbehandling anses de olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) generellt ha likvärdig effekt.

Paniksyndrom, social fobi och PTSD

KBT är förstahandsalternativ för de flesta individer eftersom effekten är likvärdig med läkemedel, mer bestående och förenad med mindre risk för biverkningar.

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Escitalopram …, Cipralex
Fluoxetin ...

Specialiserad vård

.

Paniksyndrom, social fobi och PTSD hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generaliserat ångestsyndrom

I första hand

Escitalopram …, Cipralex

I andra hand

Duloxetin ..., Aritavi, Cymbalta

Specialiserad vård

Generaliserat ångestsyndrom hos barn och ungdomar

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Fluoxetin ...