Tillbaka

naltrexon
Naltrexon ...

2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Alkoholberoende - återfallsförebyggande, återfallsförebyggande

Förbehåll / Kommentar

Naltrexon är en opioidantagonist; ska inte användas tillsammans med opioidinnehållande läkemedel.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av naltrexon kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Effekt är väl belagd - minskar andelen dagar med intensivkonsumtion (mer än fyra [kvinnor] respektive fem [män] standardglas per dag), med number needed to treat=12. Lindriga biverkningar. Hälsoekonomiskt väl motiverat. Inga argument finns för att begränsa behandlingen till specialistvård, eftersom den då inte når den breda grupp där tidig effektiv intervention kan uppnå stora vinster. Studier omfattar vuxna till och med 65 års ålder.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Jonas DE, Feltner C, Garbutt JC. Pharmacotherapy for adults with alcohol use disorders in outpatient settings: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2014 May 14:311(18):1889-900. PubMed
  2. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Behandling av alkohol- och narkotikaproblem. SBU-rapport 156 (2001).
  3. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling vid alkoholberoende.  Behandlingsrekommendation 2007.
  4. Socialstyrelsen.  Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översyn 2019.

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa