Tillbaka

akamprosat
Aotal, Campral

2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Alkoholberoende - återfallsförebyggande, i första hand

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Akamprosat är miljöklassificerat. Miljörisken anges som försumbar men substansen är svårnedbrytbar i naturen.

Motivering

Effekt är väl belagd - minskar andelen dagar med alkoholkonsumtion (number needed to treat = 12). Lindriga biverkningar. Hälsoekonomiskt väl motiverat. Inga argument finns för att begränsa behandlingen till specialistvård, eftersom den då inte når den breda grupp där tidig effektiv intervention kan uppnå stora vinster. Studier omfattar vuxna till och med 65 års ålder.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Jonas DE, Feltner C, Garbutt JC. Pharmacotherapy for adults with alcohol use disorders in outpatient settings: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2014 May 14:311(18):1889-900. PubMed
  2. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Behandling av alkohol- och narkotikaproblem. SBU-rapport 156. (2001).
  3. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling vid alkoholberoende.  Behandlingsrekommendation 2007.
  4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översyn 2019.

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa