ADHD hos barn och vuxna

Specialiserad vård

ADHD hos barn och vuxna

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se ADHD, Psykiatristöd och Viss.

Farmakologisk behandling av ADHD bör ske tillsammans med andra behandlingsinsatser.

Läkemedel vid ADHD, Läkemedelsverket 

I första hand

Methylphenidate …, Concerta

långverkande depottablett

Ritalin, Ritalina

medellångverkande, depotkapsel

Equasym Depot

medellångverkande, depotkapsel

Methylphenidate …, Medanef Medikinet
Ritalin

kortverkande, tablett

I andra hand

Elvanse, Elvanse Vuxen

Vid otillräcklig effekt av ovanstående eller då dessa inte tolereras

Atomoxetin ..., Audalis, Strattera
Intuniv

För barn 6–17 år