Psykiatri

 

 

.

.

Tillfälliga orostillstånd bör inte behandlas farmakologiskt.

Se Ångest hos äldre, i avsnittet om Äldre och läkemedel.

.

Tillfällig behandling av orostillstånd hos barn och ungdomar

Tillfällig oro ska generellt inte behandlas farmakologiskt hos barn och ungdomar. Vid enstaka tillfällen, som inför exempelvis sjukvårdande ingrepp och svårare tillfälliga orosframkallande händelser, kan undantag göras.

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Ångestsyndrom, Psykiatristöd.

Ångest hos äldre, i avsnittet om Äldre och läkemedel. 

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen

KBT är effektiv behandling och kan erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Kom ihåg att screena för riskbruk av alkohol och andra substanser.

Vid läkemedelsbehandling anses de olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) generellt ha likvärdig effekt.

Paniksyndrom, social fobi och PTSD

KBT är förstahandsalternativ för de flesta individer eftersom effekten är likvärdig med läkemedel, mer bestående och förenad med mindre risk för biverkningar.

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Escitalopram …, Cipralex
Fluoxetin ...

Specialiserad vård

.

Paniksyndrom, social fobi och PTSD hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generaliserat ångestsyndrom

I första hand

Escitalopram …, Cipralex

I andra hand

Duloxetin ..., Aritavi, Cymbalta

Specialiserad vård

Generaliserat ångestsyndrom hos barn och ungdomar

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Fluoxetin ...

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Tvångssyndrom, Psykiatristod.

Det är vanligt att höga doser av SSRI behövs för att uppnå effekt.

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Escitalopram …, Cipralex
Fluoxetin ...

I tredje hand - tillägg av

Specialiserad vård

Aripiprazol ...,Abilify

Specialiserad vård

Risperidon ..., Rispemyl Risperdal

Specialiserad vård

.

Tvångssyndrom och relaterade tillstånd hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling
bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Hälsosamma levnadsvanor

• Beteendeaktivering och fysisk aktivitet har positiv effekt på depression.

Kom ihåg att screena för riskbruk av alkohol och andra substanser.

KBT är effektiv behandling och kan erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Målet med behandlingen är att patienten blir återställd från sin depression. Effekten av behandling ska utvärderas med en validerad symtomskattningsskala.

Vid utebliven effekt behöver följsamheten utvärderas och diagnosen ibland omprövas.

Se Depression hos äldre, i avsnittet Läkemedel och äldre.

Depression, Psykiatristöd 
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen

I första hand

Escitalopram …, Cipralex
Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Aritavi, Cymbalta, Duloxetin….
Mirtazapin ..., Mirtin

*Mirtazapin kan ges som tillägg eller preparatbyte.

Specialiserad vård

Amitriptylin... Saroten

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

I tredje hand - tillägg av

Specialiserad vård

Långtidsbehandling

Lithionit

Specialiserad vård

Depression hos barn och ungdomar

Läkemedelsbehandling av barn ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

I första hand

Fluoxetin …

I andra hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

Specialiserad vård

Bipolär sjukdom

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Bipolär sjukdom, Psykiatristöd

Vid bipolär sjukdom är skovförebyggande farmakologisk behandling den grundläggande principen. Behandlingen inleds alltid av specialist i psykiatri.

Vid depressivt skov

Lithionit
Quetiapin ..., Kvetiapin

tablett

Quetiapin …, Biquetan Ketipinor
Seroquel Depot

depottablett

Vid maniskt skov

Lithionit
Ergenyl
Depakine Retard, Ergenyl Retard
Cisordinol-Acutard,Clopixol-Acutard

inj

Valproinsyra är kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom.

Underhållsbehandling

I första hand

Lithionit

I andra hand - som tillägg eller preparatbyte

Quetiapin ..., Kvetiapin

tablett

Quetiapin …, Biquetan Ketipinor
Seroquel Depot

depottablett

Ergenyl
Depakine Retard, Ergenyl Retard

Valproinsyra är kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom.

.

Bipolär sjukdom hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Specialiserad vård

Psykos

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Psykiatristöd. Risk för viktökning, nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin. Metabola biverkningar ska följas upp. Livsstilsåtgärder för förbättrad kardiovaskulär hälsa är angeläget. Alla antipsykotiska läkemedel kan ge extrapyramidala symtom. Eftersträva därför alltid lägsta effektiva dos, särskilt vid behandling av unga och äldre.

Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till äldre.

I första hand

Aripiprazol …, Abilify

tablett

Abilify Maintena

inj

Risperidon …, Rispemyl Risperdal

tablett

Risperdal Consta, Rispolept Consta

inj

I andra hand - vid terapiresistent psykossjukdom

Clozapine ..., Froidir

.

Psykos hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Se även Läkemedelsbehandling vid schizofreni, Läkemedelsverket.
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, Socialstyrelsen.

Vid sömnstörningar: Utred bakomliggande orsak. Välj sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT före läkemedel vid primär insomni.
Läs mer »

Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT är förstahandsval vid sömnstörningar vid primär insomni. Sömnmedel ska endast användas för korttidsbehandling. Det vetenskapliga stödet för att farmakologisk sömnbehandling medför en kliniskt betydelsefull nytta är svagt. I praktiken har sömnläkemedel ofta förskrivits med stora förpackningar och/eller itererats.

Bensodiazepinliknande sömnmedel (zopiklon och zolpidem) kan ge dagtrötthet, ökad fallrisk och nedsatt kognition. Långvarig användning kan leda till toleransutveckling för den hypnotiska/sedativa effekten medan negativa effekter kvarstår. Dessutom ses rebound-fenomen med sömnstörning vid utsättning, vilket ytterligare försvårar behandlingsavslut.

Melatonin är det sömnläkemedel som innebär minst risker, men kan ge dagtrötthet.

Inled med

Melatan

3 mg (doseras 3–9 mg till natten)

Små förpackningar finns receptfritt.

Om fortsatt behandling önskas

Melatonin AGB

1–10 mg till natten

Se även Sömnstörningar hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel.

Vid långvariga sömnstörningar ska bakomliggande orsak utredas innan......, Janusinfo.
Värt att veta om din sömn och sömnbesvär (patientinformation), Janusinfo.

Specialiserad vård

Sömnstörningar hos barn och ungdomar

Melatonin AGB

Initialdos: 2–4 års ålder 0,5–1 mg, >4 års ålder 1–5 mg, ges 30–60 min före önskad sovtid. Enstaka patienter kan behöva upp till 10 mg. Kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas.

Se även Sömnstörningar hos barn, Läkemedelsverket

För riskanalys, initial behandling och uppföljning, se Tobaksberoende, Viss.

Även lågfrekvent rökning medför hälsorisker och behandlingsmålet bör därför vara fullständig rökfrihet.

Råd och stöd till rökavvänjning utgör en viktig hälsofrämjande behandling som vården kan ge. Råd och motiverande samtal är viktigast, men flera olika typer av nikotinersättningsmedel kan användas som stöd för att uppnå rökfrihet.

Om nikotinersättningsmedel används är det viktigt att doserna initialt är tillräckligt höga för att minimera nikotinabstinens. Kombination av långverkande (t.ex. plåster) och kortverkande (t.ex. tuggummi) är effektivare än monoterapi och bör prövas innan annat läkemedel förskrivs.

Om rökstopp inte uppnåtts med nikotinersättningsmedel

Zyban

Ska undvikas för risk­grupper såsom personer med epilepsianamnes och patienter som riskerar delirium tremens. Kan med fördel kombineras med nikotinersättningsmedel.

Champix

.

Nikotinberoende hos barn och ungdomar

Vetenskapligt underlag saknas för att ge specifika rekommendationer för barn och ungdomar.

Se även Sluta rökalinjen
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Socialstyrelsen

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning,se Alkoholberoende, Psykiatristöd och Viss.

Läkemedel för alkoholberoende kan användas generellt inom hälso- och sjukvården (inte enbart inom beroendevård). Målet med behandlingen kan vara att avstå helt från alkohol, men för akamprosat och naltrexon kan målet också vara minskat alkoholintag. Disulfiram fungerar som spärrmedicinering och behandlingsmålet måste därför vara helnykterhet medan behandlingen pågår.

I första hand

Aotal, Campral
Naltrexon ...

I andra hand - aversionsbehandling

Antabus

Abstinensbehandling

Oxascand

Vitamin B1-brist

Tiamin (licensvara)

inj

Peroral substitution rekommenderas inte på grund av dålig absorption.

Specialiserad vård

ADHD hos barn och vuxna

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se ADHD, Psykiatristöd och Viss.

Farmakologisk behandling av ADHD bör ske tillsammans med andra behandlingsinsatser.

Läkemedel vid ADHD, Läkemedelsverket 

I första hand

Methylphenidate …, Concerta

långverkande depottablett

Ritalin, Ritalina

medellångverkande, depotkapsel

Equasym Depot

medellångverkande, depotkapsel

Methylphenidate …, Medanef Medikinet
Ritalin

kortverkande, tablett

I andra hand

Elvanse, Elvanse Vuxen

Vid otillräcklig effekt av ovanstående eller då dessa inte tolereras

Atomoxetin ..., Audalis, Strattera
Intuniv

För barn 6–17 år