Tillbaka

zoledronsyra
Zoledronic Acid..., Aclasta inf

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av postmenopausal osteoporos. Zoledronsyra minskar risken för kot-  höft- och perifera frakturer. Zoledronsyra kan även användas för behandling av manlig osteoporos samt profylax mot kortikosteroidinducerad osteoporos.

Förbehåll / Kommentar

Zoledronsyra ges som intravenös infusion en gång per år. Om det tolereras av patienten ger det 100% compliance. Studier har visat låg compliance gällande perorala bisfosfonater [1]. T.e.x. visar olika databasstudier att i genomsnitt 18% till 75% av patienterna fortfarande tar medicinen efter ett år [2]. Zoledronsyra är ett alternativ för många patienter, men särskilt för de patienter som inte tolererar peroral bisfosfonatbehandling på grund av gastrointestinala biverkningar eller inte klarar att följa de särskilda doseringsanvisningar som krävs för att medicinera med peroralt bisfosfonat.

Läkemedlet rekommenderas i kombination med kalcium och D-vitamin till män och postmenopausala kvinnor med osteoporos och hög risk för frakturer. Andra orsaker till benmetabol sjukdom ska ha uteslutits eller behandlats.

Nytta:
De flesta studierna på zoledronsyra är gjorda på osteoporotiska kvinnor. En review från 2016 av behandlingsstudier med zoledronsyra till postmenopausala kvinnor visade 57% RRR för kotfrakturer, 25% för icke-kotfrakturer och 24% för höftfrakturer [3]. Effektstorleken av zoledronsyra skiljer sig inte mellan kvinnor och män enligt en review från 2015. Den visade också att RRR för kotfraktur var 76%, icke-vertebral fraktur 24% och för höftfraktur var 27% [4]. I de två stora RCT som gjorts var NNT för kotkompressioner 13 vid tre års behandling av osteoporotiska kvinnor och osteopena kvinnor med kotfraktur vid studiestart [5,6]. NNT för kliniska, symtomgivande kotkompressioner var 48, och för samtliga frakturer 19 vid tre års behandling av patienter efter höftfraktur. En annan studie som är gjord på äldre kvinnor (65 år eller äldre) med osteopeni visade NNT 15 för fraktur med behandling i 6 år [7]. En post-hoc studie av två behandlingsstudier har också kommit till slutsatsen att en enda dos av zoledronsyra kan ge en RRR för röntgenologisk kotkompression på 68% under de kommande tre åren, jämfört med placebo [8]. Zoledronsyra har också visats skydda mot förlust av benmassa under behandling med systemiska kortikosteroider [9]. Dock saknas studier avseende effekt på frakturer av zoledronsyra vid kortikosteroidinducerad osteoporos [10].

Risk:  
Beakta kontraindikationer. Patienterna får inte vara dehydrerade och GFR skall vara över 35 ml/min. Beakta att njurfunktionen ofta är sänkt hos äldre. Graviditet och amning utgör kontraindikationer. Zoledronsyra ska inte ges till barn då dokumentation saknas.

Läkemedlet kan framför allt vid den första infusionen orsaka feber och muskelvärk som kan lindras av paracetamol eller ibuprofen. Zoledronsyra bör därför sättas in först efter god patientinformation och avrådes till mycket sköra multisjuka patienter, hos vilka även en mild influensareaktion kan betraktas som en hälsorisk.

Förekomst av subtrokantär femurfraktur och andra atypiska frakturer har beskrivits efter behandling med zoledronsyra. Risken är mycket låg och har varierat mellan 3,2–50/100 000 patientår [11]. Risken förefaller att öka med behandlingslängden.
Osteonekros i käkben finns rapporterad som en sällsynt biverkan vid behandling av osteoporos med zoledronsyra. Incidensen skattas i olika studier till mellan 0–90/100 000 patientår [12]. Vid större tandingrepp involverande käkbenet inklusive planerade tandextraktioner bör behandlingen med zoledronsyra påbörjas först efter läkning av sår i munhåla. Det är viktigt för patienten att känna till att osteonekros av käkbenet är behandlingsbart.

Periodisk behandling:
Kännedom om ovanstående ovanliga biverkningar samt det faktum att bisfosfonater ackumuleras i skelettet och har visat sig ha biotillgänglighet och behandlingseffekt under många år efter utsättande har lett till rekommendation om behandlingsuppehåll efter 3 år.

En långtidsstudie visar att frakturminskningen inte är säkerställd efter mer än 6 års behandling med zoledronsyra [13]. Däremot finns risk att biverkningar som atypiska frakturer kan öka med långtidsbehandling. I många fall kan 3 års behandling vara tillräcklig. I en litteraturgenomgång från det amerikanska osteoporossällskapet, där man beaktat risk för ovanliga biverkningar och behandlingsnytta, rekommenderas dock upp till 6 års behandling till dem med mycket hög risk för kotkompressioner [14].

Övriga kommentarer:
Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Zoledronsyra är miljöklassificerat.

Motivering

Förstahandval. Påvisad god frakturreducerande effekt framförallt på kotfrakturer men även på övriga frakturer. God compliance. Bra val vid risk för gastrointestinala biverkningar och/eller risk för svårigheter att följa behandlingsregimen med peroralt bisfosfonat, samt till dem med malabsorption. 


Utredningsmaterial och referenser

 1. Gold DT and Silverman S. Review of adherence to medication for the treatment of osteoporosis. Curr osteoporosis reports 2006; 4:21-7 PubMed 
 2. Fatoye, P Smith P, Gebrye T, Yeowell G. BMJ. Real-world persistence and adherence with oral bisphosphonates for osteoporosis: a systematic review. BMJopen.Fulltext
 3. Wang C. Efficacy and Safety of Zoledronic Acid for Treatment of Postmenopausal Osteoporosis: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Am J Ther. 2016 Jan 27; PubMed
 4. Liu M, Guo L, Pei Y, Li N, Jin M, Ma L, et al. Efficacy of zoledronic acid in treatment of osteoporosis in men and women-a meta-analysis. Int J Clin Exp Med. 2015;8(3):3855–61. PubMed
 5. Black DM, Delmas PD, Eastell R, Reid IR, Boonen S, Cauley JA, et al. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med. 2007 May 3;356(18):1809–22. PubMed, Fulltext
 6. Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS, Adachi JD, Pieper CF, Mautalen C, et al. Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture. N Engl J Med. 2007 Nov 1;357(18):1799–809. PubMed, Fulltext
 7. Reid IR, Horne AM, Mihov B, Stewart A, Garratt E, Wong S, et al. Fracture Prevention with Zoledronate in Older Women with Osteopenia. N Engl J Med. 2018;379(25):2407-16 PubMed
 8. Reid IR, Black DM, Eastell R, Bucci-Rechtweg C, Su G, Hue TF, et al. Reduction in the risk of clinical fractures after a single dose of zoledronic Acid 5 milligrams. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Feb;98(2):557–63. PubMed
 9. Reid DM, Devogelaer J-P, Saag K, Roux C, Lau C-S, Reginster J-Y, et al. Zoledronic acid and risedronate in the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis (HORIZON): a multicentre, double-blind, double-dummy, randomised controlled trial. Lancet Lond Engl. 2009 Apr 11;373(9671):1253–63. PubMed
 10. Management of glucocorticoid-induced osteoporosis: clinical data in relation to disease demographics, bone mineral density and fracture risk - 14740338.2015.1040387 [Internet]. [cited 2016 Oct 6]. PubMed
 11. Shane E, Burr D, Abrahamsen B, Adler RA, Brown TD, Cheung AM, et al. Atypical subtrochanteric and diaphyseal femoral fractures: second report of a task force of the American Society for Bone and Mineral Research. J Bone Miner Res Off J Am Soc Bone Miner Res. 2014 Jan;29(1). PubMed
 12. Khan AA, Morrison A, Hanley DA, Felsenberg D, McCauley LK, O’Ryan F, et al. Diagnosis and management of osteonecrosis of the jaw: a systematic review and international consensus. J Bone Miner Res Off J Am Soc Bone Miner Res. 2015 Jan;30(1):3–23. PubMed
 13. Black DM, Reid IR, Cauley JA, Cosman F, Leung PC, Lakatos P et al.The effect of 6 versus 9 years of zoledronic acid treatment in osteoporosis: a randomized second extension to the HORIZON-Pivotal fracture trial (PFT). J Bone Miner Res. 2015;30:934-44. PubMed
 14. Adler RA, El-Hajj Fuleihan G, Bauer DC, Camacho PM, Clarke BL, Clines GA, et al. Managing Osteoporosis in Patients on Long-Term Bisphosphonate Treatment: Report of a Task Force of the American Society for Bone and Mineral Research. J Bone Miner Res Off J Am Soc Bone Miner Res. 2016 Jan;31(1):16–35. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar