Osteoporos

 

Många patienter med hög frakturrisk erbjuds inte adekvat läkemedelsbehandling och andra frakturpreventiva åtgärder. Underbehandling föreligger framförallt avseende sekundärprevention efter fraktur. Läs om osteoporos och möjligheten att använda FRAX-verktyget som stöd vid bedömning av frakturrisk, Viss.

Osteoporos, Viss

Läkemedel vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer, Läkemedelsverket

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen

Utred och behandla osteoporos hos fler. Uppmärksamma särskilt patienter över 50 år som drabbats av fraktur och patienter med peroral kortisonbehandling som förväntas pågå i minst tre månader. Läs mer »

Hälsosamma levnadsvanor

Viktiga livsstilsfaktorer/åtgärder för prevention och behandling av osteoporos:

• Fallprevention inklusive regelbundna läkemedelsgenomgångar. Överväg remiss till   arbetsterapeut och fysioterapeut.
• Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommenderad fysisk aktivitet vid osteoporos, Fyss.   Överväg FaR.
• Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om       Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
• Väl sammansatt kost enligt Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012). Normal   kroppsvikt (lågt BMI är en riskfaktor för osteoporosfraktur).
• Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

• Skelettspecifik behandling i form av benresorptionshämmande läkemedel ges oftast i kombination med kalcium och D-vitamin till patienter med hög risk för fraktur. Dålig tandstatus åtgärdas före behandling för att minska risken för den ovanliga biverkningen osteonekros i käkben. Eftersom följsamhet till behandling med perorala bisfosfonater är låg rekommenderas infusionsbehandling med zoledronsyra i första hand.

• Vid multipla kotkompressioner och osteoporos enligt bentäthetsmätning (T-score <-2.5) överväg remiss till specialistmottagning för ställningstagande till anabol behandling.

• Vid glukokortikoidbehandling motsvarande prednisolon ≥5 mg/dygn under en sammanlagd period om tre månader eller mer, bör tidig benresorptionshämmande behandling övervägas till postmenopausala kvinnor och män >50 års ålder med förhöjd frakturrisk.

I första hand

BISFOSFONAT

Zoledronic Acid..., Aclasta inf

inf 5 mg

I andra hand

BISFOSFONAT

Tridepos

kombinationsförpackning

Alendronat … Veckotablett,

Peroral bisfosfonat används inte vid sväljningssvårigheter. Intag av peroral bisfosfonat och kalcium ska ske vid skilda tidpunkter för att inte försämra absorptionen av bisfosfonat. Välj i första hand kombinationsförpackning.

Bisfosfonater ges endast till patienter med eGFR >35 ml/min. Vanligtvis behandlingstid 3–5 år. Behandlingseffekten kvarstår lång tid efter utsättning. Vid mycket hög frakturrisk kan längre behandlingstid övervägas.

ÖVRIG SKELETTSPECIFIK BEHANDLING

Prolia

inj

Denosumab ordineras till patienter där bisfosfonat anses olämpligt, t.ex. vid nedsatt allmäntillstånd där en influensalik reaktion bedöms medicinskt riskabel. När denosumab övervägs pga nedsatt njurfunktion, ska risken för hypokalcemi beaktas.

Den ökade bentätheten som erhållits av behandlingen med denosumab förloras efter utsättning, och risken för kotfrakturer ökar (reboundfenomen). Därför rekommenderas tillsvidarebehandling, till skillnad mot vad som gäller för bisfosfonater.

Ges till patienter som behandlas med kortison eller skelettspecifika läkemedel samt vid bristande kalciumintag och/eller risk för D-vitaminbrist. För övriga är det inte visat att den medicinska vinsten överstiger riskerna.

Kalcipos-D forte

tablett

Bencium, Calcichew-D3 Citron Kalcipos-D forte
Recikalc-D forte

tuggtablett

Rekommenderad dygnsdos är 500 mg kalcium/800 IE kolekalciferol.