Tillbaka

pamidronat
Pamifos, Pamidronatdinatrium Pfizer

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp cancersjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Prevention av skelettlesioner och tumörinducerad hyperkalcemi

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Pamidronsyra är miljöklassificerat.

Motivering

För skelettmetastaserande sjukdom finns det ett antal olika bisfosfonatpreparat. Vid bedömning inom gruppen ges högst prioritet åt läkemedel som påverkar överlevnad. Ingen studie har dock kunnat visa på förlängd överlevnad vid behandling med bisfosfonater vid skelettmetastaserande sjukdom [1], dock vid myelom [2] och postmenopausal bröstcancer [3] (se nedan).

Flera studier har visat att bisfosfonater jämfört med placebo reducerar skelettrelaterade händelser (SRE) [4–7]. Enligt en Cochrane-analys reducerades risken för att drabbas av SRE med 15 procent hos bröstcancerpatienter som behandlades med bisfosfonater [4]. Effekten av preparaten inom gruppen bedöms som likvärdiga [4,5] varför hälsoekonomiska aspekter fått ligga till grund för valet. Observera att rekommendationen gäller vid skelettmetastaserande sjukdom.

I en studie på myelompatienter (n=1 970) visas på förlängd överlevnad vid behandling med zoledronat jämfört med klodronat [2]. I denna studie noterades dock en ökad risk för käkledsnekros hos patienterna som behandlades med zoledronat (4 procent mot <1 procent för klodronat). Andra studier visar även att zoledronsyra ger en ökad risk för käkledsnekros jämfört med pamidronat, till exempel Bamias et al [8].

En metaanalys av individuella patientdata från randomiserade prövningar visade att adjuvansbisfosfonater förbättrade överlevnaden hos postmenopausala kvinnor (RR 0,82, 95% CI 0,73–0,93; 2p=0,002) [3].

Receptoraktivator av kärnfaktor kappa-Β ligand (RANK-L) hämmare används också som stödbehandling för att förhindra skelettrelaterade händelser. De är dock inte godkända för den här indikationen i Sverige. En metaanalys har utvärderat effekten av bisfonater och denosumab i att förebygga SRE hos bröstcancerpatienter med benmetastaser. Överlägsenheten över placebo visade ordningen denosumab (RR: 0,62; 95% KI: 0,50-0,76), zoledronsyra (RR: 0,72; 95% KI: 0,61-0,84) och pamidronat (RR: 0,76; 95% KI: 0,67-0,85) [9]. Denosumab mot tumörrelaterad hyperkalcemi kan övervägas till patienter som svarat dåligt på zoledronsyra, alternativt har gravt nedsatt njurfunktion och därför inte kan erhålla behandling med bisfosfonater. Behandling med denosumab vid njursvikt innebär dock en högre risk för hypokalcemi jämfört med bisfosfonater. Därför har en viktbaserad regim (0,3 mg/kg) föreslagits i stället för den vanliga dosen av 60 mg till patienter med njursvikt [10]. Resultaten av en metaanalys, inklusive åtta randomiserade kontrollerade studier, som omfattade totalt 13 857 patienter med olika tumörer visade statistiskt signifikanta skillnader mellan denosumab och zoledronsyra i risken av att utveckla läkemedelsrelaterad osteonekros i käkbenet efter 1, 2 och 3 års exponering. Förekomsten varierade från 0,5 till 2,1% efter 1 år, 1,1 till 3,0% efter 2 år och 1,3 till 3,2% efter 3 års exponering för denosumab. För zoledronsyra var intervallen från 0,4 till 1,6% efter 1 års exponering, 0,8 till 2,1% efter 2 år och 1,0 till 2,3% efter 3 års exponering [11]. 


Utredningsmaterial och referenser

 1. Hortobagyi GN, Van Poznak C, Harker WG, Gradishar WJ, Chew H, Dakhil SR et al. Continued Treatment Effect of Zoledronic Acid Dosing Every 12 vs 4 Weeks in Women With Breast Cancer Metastatic to Bone: The OPTIMIZE-2 Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2017 Jul 1;3(7):906-912. PubMed
 2. Coleman RE, Marshall H, Cameron D, Dodwell D, Burkinshaw R, Keane M et al. Breast-cancer adjuvant therapy with zoledronic acid. N Engl J Med. 2011;365:1396-405. PubMed
 3. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Adjuvant bisphosphonate treatment in early breast cancer: meta-analyses of individual patient data from randomised trials Meta-Analysis, Lancet. 2015 Oct 3;386(10001):1353-1361. PubMed
 4. Morgan GJ, Davies FE, Gregory WM, Cocks K, Bell SE, Szubert AJ et al. First-line treatment with zoledronic acid as compared with clodronic acid in multiple myeloma (MRC Myeloma IX): a randomised controlled trial. Lancet. 2010;376:1989-99. PubMed
 5. Wong MH, Stockler MR, Pavlakis N. Bisphosphonates and other bone agents for breast cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2012;2:CD003474. PubMed
 6. Van Poznak CH, Temin S, Yee GC, Janjan NA, Barlow WE, Biermann JS et al. American Society of Clinical Oncology executive summary of the clinical practice of guideline update on the role of bone-modifying agents in metastatic breast cancer J Clin Oncol. 2011;29:1221-7. PubMed
 7. Mei M, Xiang Z , Yang J , Xiang R. Efficacy of zoledronic acid for prevention of bone loss in early-stage breast cancer patients receiving adjuvant therapy: A meta-analysis of 13 randomized controlled trials. Curr Probl Cancer. 2020 Apr;44(2):100507. PubMed
 8. Bamias A, Kastritis E, Bamia C, Moulopoulos LA, Melakopoulos I, Bozas G et al. Osteonecrosis of the jaw in cancer after treatment with bisphosphonates: incidence and risk factors. J Clin Oncol. 2005;23(34):8580-7. PubMed
 9. Tesfamariam Y,  Jakob T,  Wöckel A,  Adams A,  Weigl A. Adjuvant bisphosphonates or RANK-ligand inhibitors for patients with breast cancer and bone metastases: A systematic review and network metaanalysis. Meta-Analysis, Crit Rev Oncol Hematol. 2019 May;137:1-8. PubMed
 10. Cicci J D, Buie L, Bates J,  Deventer HV. Denosumab for the management of hypercalcemia of malignancy in patients with multiple myeloma and renal dysfunction. Case Reports, Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2014 Dec;14(6):e207-11. PubMed
 11. Limones A,  Sáez-Alcaide L-M,  Díaz-Parreño S-A,  Helm A,  Bornstein M-M, et al. Medication-related osteonecrosis of the jaws (MRONJ) in cancer patients treated with denosumab VS. zoledronic acid: A systematic review and meta-analysis. Meta-Analysis, Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2020 May 1;25(3):e326-e336. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp cancersjukdomar