Tillbaka

tamoxifen
Tamoxifen …

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp cancersjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bröstcancer

Förbehåll / Kommentar

Preparatet rekommenderas inte till barn. Det föreligger inga särskilda restriktioner för äldre.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Tamoxifen är miljöklassificerat.

Motivering

Adjuvant behandling med tamoxifen vid östrogenreceptor-positiv bröstcancer minskar recidivrisken och förlänger den totala överlevnaden. Enligt metaanalysen av samtliga studier med tamoxifen som är utförd av Early Breast Cancer Trialists Study Group, ger fem års behandling med tamoxifen en absolut reduktion av recidiv med 11,8 procent (Numbers needed to treat (NNT) = 8,5) och av mortalitet med 9,2 procent (NNT = 10,8), jämfört med kontroll, vid 15 års uppföljning.

Förlängd behandling med tamoxifen upp till totalt 10 år minskar risken för recidiv och dödlighet i bröstcancer med 3,7 procent respektive 2,8 procent jämfört med 5 års behandling enligt ATLAS-studien.

De viktigaste parametrarna i bedömningen av effekten av tamoxifen är den absoluta och relativa reduktionen av mortaliteten och recidiv av bröstcancer. Man bör även ta hänsyn till bieffekter av behandlingen och dess påverkan av livskvaliteten.

Tamoxifen har använts som behandling av bröstcancer sedan drygt 30 år.

Bröstcancer drabbar drygt 9 000 kvinnor i Sverge per år, varav mer än 2/3 har en östrogenreceptor-positiv sjukdom. Tamoxifen är en billig behandling och den hälsoekonomiska nyttan är väldigt stor med hänsyn till förebyggandet av ett stort antal recidiv och död av bröstcancer.

Bröstcancer är sällsynt hos män, men tamoxifen är den rekommenderade endokrina behandling för män med östrogenreceptor-positiv bröstcancer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Metaanalysen av EBCTCG gruppen innefattar ungefär 15 000 kvinnor som har ingått i studier som jämfört fem års tamoxifen med ingen behandling: Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group E. Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials. The Lancet 2005;365:1687-717. PubMed
  2. Davies C, Pan H, Godwin J, Gray R, Arriagada R, Raina V et al; Adjuvant Tamoxifen: Longer Against Shorter (ATLAS) Collaborative Group. Lancet. 2013 Mar 9;381(9869):805-16. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp cancersjukdomar