Onkologi

Hälsosamma levnadsvanor

Viktiga levnadsvanor för prevention av cancer:
•  Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om    Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•  Undvik övervikt.
•  Närings- och energimässigt balanserad kost. Råd om hälsosamma matvanor ska följa    Nordiska näringsrekommendationer NNR (2012) och Livsmedelsverkets råd. Vid    ohälsosamma matvanor erbjud kvalificerat rådgivande samtal med individuellt    anpassade råd.
•  Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.
•  Undvik exponering för starkt solljus.
•  Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss.

Specialiserad vård

Det finns nationella och/eller regionala vårdprogram för de flesta
tumörgrupperna, se vårdprogram. Dessutom utfärdas rekommendationer kring nya läkemedel fortlöpande på Janusinfo.

Patienter med cancer bör handläggas multidisciplinärt och multiprofessionellt. Behandlingen sker i slutenvård eller dagvård inom onkologi, hematologi, kirurgi, lungmedicin, urologi, gynekologi och barnonkologi. Stödjande behandling och uppföljning sker i samverkan med primärvård, ASIH och andra vårdenheter.

 

.

Prostatacancer

Det finns nationella och/eller regionala vårdprogram för de flesta
tumörgrupperna, se vårdprogram. Dessutom utfärdas rekommendationer kring nya läkemedel fortlöpande på Janusinfo.

Patienter med cancer bör handläggas multidisciplinärt och multiprofessionellt. Behandlingen sker i slutenvård eller dagvård inom onkologi, hematologi, kirurgi, lungmedicin, urologi, gynekologi och barnonkologi. Stödjande behandling och uppföljning sker i samverkan med primärvård, ASIH och andra vårdenheter.

 

.

Endokrin terapi

 

.

ANTIANDROGEN

Bicalutamide …, Bicalustad Casodex

Bröstbestrålning ska rekommenderas inför monoterapi.

GnRH-AGONIST

Leuprorelin …, Leuprostin

5 mg implantat. 3 månaders doseringsintervall.

Följ bruksanvisningen noggrant för rätt hantering av applikatorn. Leuprorelinimplantatet rekommenderas men ibland kan 6-månaders doseringsintervall vara fördelaktigt. Då finns alternativa GnRH-agonister med likvärdig effekt. Beakta risken för osteoporos, utredning kan bli aktuell.

Se avsnittet Osteoporos

Specialiserad vård

Bröstcancer

Endokrin terapi

Till lågriskpatienter

Anastrozol …, Anastelb Arimidex
Tamoxifen …

Till högriskpatienter

Anastrozol …, Anastelb Arimidex

Specialiserad vård

Prevention av skelettlesioner och tumörinducerad hyperkalcemi

Pamifos, Pamidronatdinatrium Pfizer
Zoledronic acid Actavis, Zerlinda

Specialiserad vård

Cytostatikainducerat illamående

Ondansetron Fresenius Kabi

inj

Ondansetron ..., Zofran

tablett

Specialiserad vård

Anemi vid benmärgssvikt

Inför beslut om insättande av epoetin bör risken för stimulerad tumörtillväxt beaktas. 

För val av erytropoesstimulerare se Renal anemi i avsnittet om Njursjukdomar.