Renal anemi

Specialiserad vård

Renal anemi

ERYTROPOESSTIMULERARE

Mål för behandling med erytropoesstimulerare är stabilt B-Hb 100-120 g/l.

I första hand

Eporatio

kortverkande

I andra hand

Aranesp

medellångverkande

JÄRN

Patienter med kronisk njursvikt har ofta samtidig funktionell eller absolut
järnbrist.

Peroral behandling – kan prövas initialt i CKD-stadium 3-4

Duroferon

Vid otillräcklig eller utebliven effekt av peroral behandling eller vid
samtidig behandling med erytropoesstimulerare bör intravenös järnbehandling
ges.

Vid hemodialys

Venofer

inj

Övriga patienter med kronisk njursvikt eller patienter i peritonealdialys

Ferinject

inj