Njursjukdomar

 

Beakta njurfunktionen och använd Janusmed vid ordination av läkemedel, Janusinfo

Njurfunktionen kan försämras akut med ökad risk för negativa effekter av läkemedel. Tänk på risken för negativa effekter av läkemedel vid akut försämrad njurfunktion, Janusinfo

Njursvikt och albuminuri, Viss

.

.

Hälsosamma levnadsvanor

•    Vid rökning, rekommendera rökstopp, erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Regelbunden fysisk aktivitet, både styrke- och uthållighetsträning är värdefullt. Rekommendation enligt Fyss.
•    Uppnå normalvikt. Råd om hälsosamma matvanor ska följa Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012) och Livsmedelsverkets råd. Vid ohälsosamma matvanor erbjud kvalificerat rådgivande samtal med individuellt anpassade råd. Specialkost (med proteinreduktion) vid avancerad njursvikt är specialistangelägenhet (njurmedicin/njurdietist).
•    Minska saltintaget (undvik även kaliumrika örtsalter). Även måttlig minskning har gynnsamma effekter.
•    Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

Njurskyddande läkemedelsbehandling

För att bromsa progress av njursjukdom är optimal behandling av blodtryck och albuminuri centralt. För patienter med njursjukdom (inklusive njurtransplanterade) är det generella blodtrycksmålet <140/80 mmHg (mottagningsblodtryck). Vid albuminuri är målblodtrycket <130/80 mmHg. Egenkontroll av blodtryck och 24-timmars blodtrycksmätning är värdefullt, målblodtrycket är då 5–10 mmHg lägre. Beakta övriga sjukdomar när målblodtryck sätts (se Hypertoni i avsnittet Hjärta och kärl och avsnittet Nedsatt njurfunktion i avsnittet Diabetes mellitus i avsnittet Endokrinologi). För äldre och sköra patienter bör behandlingen individualiseras med särskild hänsyn till tolerabilitet (t.ex. ortostatism, njurfunktionspåverkan). Högre blodtryck kan då accepteras.

Albuminuri ska reduceras så mycket som möjligt genom blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS). Starta med låga doser och trappa upp långsamt vid kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min). Följ eGFR och P-kalium. Att fortsätta RAAS-blockad är värdefullt även vid avancerad njursvikt. Utvärdering av dos/effekt och biverkningar behövs kontinuerligt, men regelmässig dossänkning/utsättning vid en viss grad av njurfunktionsnedsättning rekommenderas inte.

Dubbel RAAS-blockad är en specialistangelägenhet då det medför ökad risk för hyperkalemi och njurfunktionspåverkan.

SGLT2-hämmare har njurskyddande effekt som tilläggsbehandling till RAAS-blockad vid diabetesnefropati och vid annan kronisk njursjukdom med albuminuri.

Se Nedsatt njurfunktion under avsnittet Diabetes mellitus.

SGLT2-hämmare vid diabetes mellitus typ 2, hjärt- kärl- eller njursjukdom, Janusinfo.

Patienter med kronisk njursjukdom och nedsatt GFR och/eller albuminuri har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Utöver god blodtryckskontroll och hälsosamma levnadsvanor rekommenderas primärprevention med statiner hos patienter över 50 år med GFR <60 ml/min (inklusive alla vuxna njurtransplanterade). Beträffande dialyspatienter saknas data till stöd för primärprevention. Sekundärprevention med statiner bör sättas in på samma indikation som för njurfriska. En ökad risk för statinbiverkningar föreligger framför allt vid GFR <30 ml/min.

Se även
Avsnittet Hjärta och kärl

ACE-HÄMMARE

Enalapril …, Renitec
Ramipril …, Triatec

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

Candesartan …, Amias Candesarstad
Candexitil
Kairasec
Kandrozid
Losartan …, Klomentan, Losarstad

Specialiserad vård

SGLT2-HÄMMARE

Vid kronisk njursjukdom med albuminuri (u-alb/krea >30 mg/mmol) som tillägg till RAAS-blockad

Forxiga

10 mg en gång per dag

Furosemid …, Furix Impugan
Lasix Retard
Natriumbikarbonat Meda

D-vitaminbrist (S-25-OH-vitamin D <25 nmol/l) är mycket vanligt vid kronisk njursjukdom. Tidig behandling kan förebygga/fördröja utveckling av metabol bensjukdom och sekundär hyperparatyreoidism vid njursjukdom.

D-VITAMIN

Benferol, Fultium

Specialiserad vård

Rubbning av kalcium-fosfatmetabolismen

Behandling av hyperfosfatemi och sekundär hyperparatyreoidism.

FOSFATBINDARE

I första hand

Sevelamer …, Renvela

I andra hand

Calcitugg

tuggtablett

Kalcipos

tablett

Dosen kalciumkarbonat bör inte överstiga 1 g per dag

VITAMIN D-ANALOG

Alfacalcidol ..., Etalpha

KALCIMIMETIKA

Endast för dialyspatienter med hyperparatyreoidism och hyperkalcemi

Cinacalcet …, Mimpara

Specialiserad vård

Hyperkalemi

Specialiserad vård

Renal anemi

ERYTROPOESSTIMULERARE

Mål för behandling med erytropoesstimulerare är stabilt B-Hb 100-120 g/l.

I första hand

Eporatio

kortverkande

I andra hand

Aranesp

medellångverkande

JÄRN

Patienter med kronisk njursvikt har ofta samtidig funktionell eller absolut
järnbrist.

Peroral behandling – kan prövas initialt i CKD-stadium 3-4

Duroferon

Vid otillräcklig eller utebliven effekt av peroral behandling eller vid
samtidig behandling med erytropoesstimulerare bör intravenös järnbehandling
ges.

Vid hemodialys

Venofer

inj

Övriga patienter med kronisk njursvikt eller patienter i peritonealdialys

Ferinject

inj

Specialiserad vård

Immunosuppression vid njurtransplantation

Se Riktlinjer för immunosuppression vid njurtransplantation, Janusinfo.

Beakta risken för läkemedelsinteraktioner vid behandling med
immunosuppressiva läkemedel.

Mykofenolatmofetil Orifarm, Mycophenolate mofetil Sandoz
Takrolimus ..., Adoport Adport

Depåpreparat, doseras en gång per dag.

Dailiport

depotkapsel