Tillbaka

dipyridamol
Dipyridamol …,

2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

I kombination med acetylsalicylsyra som sekundärprofylax efter ischemisk stroke/TIA utan kardiell embolikälla

Förbehåll / Kommentar

Ska kombineras med acetylsalicylsyra 75 mg dagligen.

Dosen bör titreras upp för att undvika biverkningar i form av huvudvärk. Dipyridamol kan även ge muskelvärk som biverkan.

Dipyramidol bör undvikas vid aktiv ischemisk hjärtsjukdom.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Dipyridamol är miljöklassificerat.

Motivering

Efter TIA/ischemisk stroke kan dipyridamol (Persantin Depot 200 mg x 2) i kombination med acetylsalicylsyra ha en förstärkt sekundärprofylaktisk effekt för den sammanlagda risken för vaskulär död, icke fatal stroke, hjärtinfarkt och allvarlig blödning jämfört med acetylsalicylsyra i monoterapi.

I en poolad analys inkluderande drygt 15 000 deltagare (ca 62 procent män) i 9 studier där ASA+dipyridamol jämfördes med placebo eller enbart ASA som sekundär prevention kunde man visa att ASA men inte dipyridamol påverkade risken för ny stroke inom 12 veckor. Däremot var risken för återfall i stroke efter 12 veckor 25 procent lägre för de patienter som fick kombination av ASA+dipyridamol (HR 0,76, 95 % CI 0,63–0,92, p=0,005) jämfört med de som fick enbart ASA eller placebo, framförallt vad gällde handikappande eller fatal ischemisk stroke. Denna studie stärker indikationen av kombinationsbehandling på längre sikt.

Kombinationsbehandlingen med ASA+dipyridamol skiljer sig inte i effektivitet jämfört med klopidogrel i monoterapi. Båda behandlingsalternativen rekommenderas i nationella och internationella riktlinjer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. De Schryver, Algra A, van Gijn J. Dipyridamole for preventing stroke and other vascular events in patients with vascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2007;(3):CD001820. PubMed
  2. Diener HC, Sacco RL, Yusuf S, Cotton D, Ounpuu S, Lawton WA et al. Effects of aspirin plus extended-release dipyridamole versus clopidogrel and telmisartan on disability and cognitive function after recurrent stroke in patients with ischaemic stroke in the Prevention Regimen for Effectively Avoiding Second Strokes (PRo- FESS) trial: a double-blind, active and placebo-controlled study. Lancet Neurol. 2008; 7(10):875-84. PubMed
  3. European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee; ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis. 2008;25(5):457-507. PubMed
  4. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, Bravata DM, Chimowitz MI, Ezekowitz MD et al. American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Clinical Cardiology, and Council on Peripheral Vascular Disease. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014;45(7):2160-236. PubMed
  5. ESPRIT Study Group; Halkes PH, van Gijn J, Kappelle LJ, Koudstaal PJ, Algra A. Aspirin plus dipyridamole versus aspirin alone after cerebral ischaemia of arterial origin (ESPRIT): randomised controlled trial. Lancet. 2006;367:1665-73. PubMed
  6. Chang YJ, Ryu SJ, Lee TH. Dose titration to reduce dipyridamole-related headache. Cerebrovasc Dis. 2006;22:258-62. PubMed
  7. Rothwell PM, Algra A, Chen Z, Diener HC, Norrving B, Mehta Z. Effects of aspirin on risk and severity of early recurrent stroke after transient ischaemic attack and ischaemic stroke: time-course analysis of randomised trials. Lancet. 2016;388:365-75. PubMed
  8. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar