Tillbaka

acetylsalicylsyra+
Acetylsalicylsyra …, Trombyl

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antitrombotisk behandling efter TIA/ischemisk stroke

Förbehåll / Kommentar

För att förebygga nytt ischemiskt vaskulärt insjuknande efter TIA/ischemisk stroke rekommenderas 75 mg acetylsalicylsyra dagligen som sekundärprofylax oavsett kön vid icke-kardiell embolikälla. Acetylsalicylsyra kan med fördel kombineras med dipyridamol om dipyridamol tolereras.

Om trombolysbehandling givits ska acetylsalicylsyrabehandling startas efter det att intrakraniell blödning uteslutits med en ny radiologisk undersökning tidigast 20 timmar efter trombolys.

Undvik kombination med ibuprofen, som förhindrar acetylsalicylsyrans trombocythämmande effekt.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Acetylsalicylsyra är miljöklassificerat.

Motivering

Acetylsalicylsyra är väldokumenterat som sekundärprofylax vid ischemisk stroke/TIA efter det att intrakraniell blödning uteslutits radiologiskt. I en poolad analys av 12 kliniska prövningar inkluderande 15 778 deltagare (cirka 63 procent män) där ASA jämfördes med placebo som akut sekundär prevention kunde man visa att ASA minskade risken för ny stroke inom 6 veckor med 60 procent (HR 0,42, 95 % CI 0.32–0.55, p<0.0001) och handikappande eller fatal ischemisk stroke med 70 procent, (HR 0,29, 95 % CI 0,20–0,42, p<0,0001). Störst positiv effekt fann man i patienter med TIA eller mindre omfattande stroke. Detta understryker vikten av snabb utredning och insättning av ASA.

Efter TIA/ischemisk stroke kan dipyridamol (Persantin Depot 200 mg x 2) i kombination med acetylsalicylsyra ha en förstärkt sekundärprofylaktisk effekt för den sammanlagda risken för vaskulär död, icke fatal stroke, hjärtinfarkt och allvarlig blödning jämfört med acetylsalicylsyra i monoterapi.

I en poolad analys inkluderande drygt 15 000 deltagare (cirka 62 procent män) i 9 studier där ASA+dipyridamol jämfördes med placebo eller enbart ASA som sekundär prevention kunde man visa att ASA men inte dipyridamol påverkade risken för ny stroke inom 12 veckor. Däremot var risken för återfall i stroke efter 12 veckor 25 procent lägre för de patienter som fick kombination av ASA+dipyridamol (HR 0,76, 95% CI 0,63–0,92, p=0,005) jämfört med de som fick enbart ASA eller placebo, framförallt vad gällde handikappande eller fatal ischemisk stroke. Denna studie stärker indikationen av kombinationsbehandling på längre sikt.

Kombinationsbehandlingen med ASA+dipyridamol skiljer sig inte i effektivitet jämfört med klopidogrel i monoterapi. Båda behandlingsalternativen rekommenderas i nationella och internationella riktlinjer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, Bravata DM, Chimowitz MI, Ezekowitz MD et al. American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Clinical Cardiology, and Council on Peripheral Vascular Disease. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014;45:2160-236. PubMed
  2. Antithrombotic Trialists' Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ. 2002;324:71-86. PubMed  Fulltext
  3. Serebruany VL, Steinhubl SR, Berger PB, Malinin AI, Baggish JS, Bhatt DL et al. Analysis of risk of bleeding complications after different doses of aspirin in 192,036 patients enrolled in 31 randomized controlled trials. Am J. Cardiol. 2005;95:1218-22. PubMed
  4. European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee; ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis. 2008;25:457-507. PubMed
  5. International-Stroke-Trial-Collaborative-Group: The International Stroke Trial (IST): a randomised trial if aspirin, subcutaneous heparin, both, or neither among 19435 patients with acute ischaemic stroke. Lancet 1997;349:1569-81. PubMed
  6. CAST-Collaborative-Group: CAST:randomised placebo-controlled trial of early aspirin use in 20000 patients with acute ischeaemic stroke. Lancet 1997;349:1641-49. PubMed
  7. Socialstyrelsen. 2018. Nationella riktlinjer för vård vid stroke. Socialstyrelsen
  8. Rothwell PM, Algra A, Chen Z, Diener HC, Norrving B, Mehta Z. Effects of aspirin on risk and severity of early recurrent stroke after transient ischaemic attack and ischaemic stroke: time-course analysis of randomised trials. Lancet. 2016;388:365-75. PubMed
  9. Diener HC, Sacco RL, Yusuf S, Cotton D, Ounpuu S, Lawton WA et al. Effects of aspirin plus extended-release dipyridamole versus clopidogrel and telmisartan on disability and cognitive function after recurrent stroke in patients with ischaemic stroke in the Prevention Regimen for Effectively Avoiding Second Strokes (PRo- FESS) trial: a double-blind, active and placebo-controlled study. Lancet Neurol. 2008;7:875-84. PubMed
  10. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar