Tillbaka

klopidogrel
Clopidogrel …, Cloriocard, Grepid, Plavix

2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antitrombotisk behandling efter TIA/ischemisk stroke

Förbehåll / Kommentar

Resistens mot klopidogrel har påvisats hos personer med genetiskt nedsatt förmåga att konvertera klopidogrel till aktiv form. Det är flera olika cytokrom P450-enzymer involverade i denna nedbrytning. Upptagningsförmågan kan också variera mellan individer. Omfattningen av klopidogrelresistens varierar i olika populationer men uppskattas till cirka 20 procent bland kaukasier. De som har denna resistens kan ytterligare försämra konverteringsförmågan vid samtidig behandling med omeprazol.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Klopidogrel är miljöklassificerat.

Motivering

Klopidogrel i monoterapi rekommenderas som sekundärprevention efter TIA/icke-kardioembolisk ischemisk stroke i nationella, europeiska och amerikanska riktlinjer som ett lika bra alternativ som ASA.

I en systematisk översikt har klopidogrel som sekundärprevention efter TIA eller icke-kardioembolisk ischemisk stroke visats förebygga död och återinsjuknande i icke-fatal stroke i samma grad som behandling med acetylsalicylsyra i monoterapi. Risken för icke-fatal ny stroke minskar från 130/1000 med placebo till 96/1000 behandlade med klopidogrel och 106/1000 behandlade med ASA. Relativa risken (RR) med klopidogrel jämfört med ASA är 0,91 med ett icke-signifikant 95 % konfidensintervall på 0,78-1,07. Den förebyggande effekten på hjärtinfarkt är bättre med klopidogrel än med ASA behandling, RR 0,83 (95% konfidensintervall 0,7-0,99), en minskning från 13/1000 behandlade med ASA till 11/1000 behandlade med klopidogrel (att jämföra med 18/1000 behandlade med placebo).

Effekten av klopidogrel 75 mg en gång dagligen eller kombinationen ASA+dipyridamol på återinsjuknande i stroke har studerats i en direkt jämförande randomiserad, dubbelblindad, non-inferiority multicenterstudie. Man såg ingen skillnad i återinsjuknandefrekvens.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Sacco RL, Diener HC, Yusuf S, Cotton D, Ounpuu S, Lawton WA et al; PRoFESS Study Group. Aspirin and extended-release dipyridamole versus clopidogrel for recurrent stroke. N Engl J Med. 2008;359:1238-51. PubMed
  2. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, Bravata DM, Chimowitz MI, Ezekowitz MD et al. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014;45:2160-236. PubMed
  3. European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee; ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis 2008;25:457-507. PubMed
  4. Lansberg, MG, O'Donnell, MJ, Khatri, P, Lang, ES, Nguyen-Huynh, MN, Schwartz, NE et al. Antithrombotic and thrombolytic therapy for ischemic stroke: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141(2 Suppl):e601S-36S. PubMed
  5. FDA Drug Safety Communication. Reduced effectiveness of Plavix (clopidogrel) in patients who are poor metabolizers of the drug. Available from: FDA
  6. Snoep JD, Hovens MM, Eikenboom JC, van der Bom JG, Jukema JW, Huisman MV. Clopidogrel nonresponsiveness in patients undergoing percutaneous coronary intervention with stenting: a systematic review and meta-analysis. Am Heart J. 2007;154:221-31. PubMed
  7. Mega JL, Close SL, Wiviott SD, Shen L, Hockett RD, Walker JR et al. Cytochrome P450 polymorfism and response ticlopidogrel. N Engl J Med. 2009;360:354-62. PubMed
  8. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar