Stroke

.

.


Hälsosamma levnadsvanor

Viktiga livsstilsfaktorer för både primär- och sekundärprevention av TIA/stroke:

•   Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•   Vid snusning, rekommendera snusstopp och erbjud stödjande insatser.
•   Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal. Även lägre konsumtionsnivåer kan påverka många sjukdomstillstånd hos vissa individer, informera patienten.
•   Vid ohälsosamma matvanor, erbjud kvalificerat rådgivande samtal med individuellt anpassade råd. Råd om hälsosamma matvanor ska följa Nordiska näringsrekommendationer (NNR2012) och Livsmedelsverkets råd. 
•   Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendation om regelbunden fysisk aktivitet och begränsning av stillasittande. Fysisk aktivitet vid stroke, Fyss. Överväg FaR.

Det är viktigt med välreglerat blodtryck och god metabol kontroll avseende BMI, bukfetma, blodsocker och blodfetter.

Vid förmaksflimmer ska antikoagulantiabehandling alltid övervägas. Se Tromboemboliprofylax vid Förmaksflimmer, förmaksfladder i avsnittet Hjärta och kärl.

Se även Farmakologisk behandling av stroke hos vuxna, Janusinfo.

Vid misstanke om stroke eller TIA ska undersökning och utredning ske akut på sjukhus. Ju tidigare behandling, till exempel trombolys och/eller trombektomi, desto bättre effekt. Trombolysbehandling kan ges inom 4,5 timmar efter symtomdebut, trombektomi kan vara effektivt även senare. Även om det gått mer än 4,5 timmar, eller om exakt insjuknandetidpunkt är okänd, är det viktigt att patienten kommer till akutsjukvård snarast.

Specialiserad vård

Trombolys vid ischemisk stroke

Behandling påbörjas så snart som möjligt, men senast inom 4,5 timmar
efter symtomdebut och om villkoren för trombolys är uppfyllda.

Actilyse

Specialiserad vård

Akut antitrombotisk behandling

Acetylsalicylsyra …, Trombyl

300 - 500 mg som laddningsdos

Om trombolys/trombektomi inte är aktuellt ska acetylsalicylsyra ges snarast efter att intracerebral blödning har uteslutits radiologiskt. Efter trombolys ska acetylsalicylsyra ges i laddningsdos först efter att intracerebral blödning uteslutits radiologiskt 24 timmar efter trombolysen. Om administrering per os eller via sond inte är möjligt kan rektal beredning användas (acetylsalicylsyra, extempore). Vid överkänslighet mot acetylsalicylsyra är klopidogrel ett alternativ, laddningsdosen är då 600 mg.

Specialiserad vård

.

Akut behandling vid intracerebral blödning och antitrombotisk behandling

Evidensen för nyttan av reversering av antitrombotisk behandling vid intracerebral blödning är begränsad. Samråd med koagulationsexpert rekommenderas. Reversering av antikoagulantia utförs ofta. Warfarineffekt kan reverseras med protrombinkomplexkoncentrat och K-vitamin, dabigatran med antidot (idarucizumab). Vid blödning under behandling med andra antikoagulantia, se broschyren  Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi, Janusinfo

Hemostatiskt verkande läkemedel, se avsnittet Hjärta och kärl.

.

Sekundärprevention efter TIA/ischemisk stroke

Vid varje insjuknande ska riskfaktorer bedömas och åtgärdas. Blodtryckssänkande behandling är indicerad efter stroke och TIA utom vid hypotoni. Statinbehandling är indicerad efter ischemisk stroke och TIA. Behandling med blodtryckssänkande läkemedel, statiner och trombocythämmare är vanligen livslång eftersom syftet är att minska den kardiovaskulära risken.

Återinsätt statin efter behandlingsavbrott. Börja med låg dos och titrera upp. Preparatbyte kan underlätta. Läs mer »

Hypertoni, se avsnittet Hjärta och kärl.
Lipidsänkande behandling, se avsnittet Hjärta och kärl.

Trombocythämning, vid icke-embolisk ischemisk stroke med NIHSS ≤3 och högrisk TIA

Specialiserad vård

Kombinera

Acetylsalicylsyra …, Trombyl

75 mg x 1

Clopidogrel …, Cloriocard Grepid
Plavix

75 mg x 1

Dubbel trombocythämning med acetylsalicylsyra 75 mg och klopidogrel 75 mg under tre veckor rekommenderas.

Därefter monoterapi

Clopidogrel …, Cloriocard Grepid
Plavix

75 mg x 1

Alternativt kombinera

Acetylsalicylsyra …, Trombyl

75 mg x 1

Dipyridamol …,

200 mg x 2

Klopidogrel i monoterapi har en mer fördelaktig biverkningsprofil än kombinationsbehandling med acetylsalicylsyra och dipyridamol. Om inget av dessa behandlingsalternativ tolereras kan acetylsalicylsyra ges som monoterapi.

Trombocythämning, vid icke-embolisk ischemisk stroke med NIHSS >3

Monoterapi

Clopidogrel …, Cloriocard Grepid
Plavix

75 mg x 1

Alternativt kombinera

Acetylsalicylsyra …, Trombyl

75 mg x 1

Dipyridamol …,

200 mg x 2

Antikoagulantia, vid kardioembolisk ischemisk stroke och TIA

För läkemedelsrekommendationer, se Tromboemboliprofylax under Förmaksflimmer, förmaksfladder.

.

Sena effekter av stroke

Depression drabbar omkring en fjärdedel av strokepatienterna, se avsnittet Psykiatri.

Epilepsi drabbar cirka 5 procent av strokepatienterna, se nedan.