Restless legs, RLS

RLS kan drabba både barn och vuxna. Symtomen kan förvärras av vissa läkemedel till exempel antidepressiva, neuroleptika, antihistaminer eller av järnbrist.

Hälsosamma levnadsvanor som kan lindra symtomen
•   Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal. Även lägre konsumtionsnivåer kan påverka många sjukdomstillstånd hos vissa individer, informera patienten. 
•   Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Lär mer om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•   Vid snusning, rekommendera snusstopp och erbjud stödjande insatser.

Se Behandling av restless legs och Restless legs hos barn, Janusinfo.

Mild–medelsvår RLS hos vuxna

Levodopa rekommenderas endast för intermittent bruk då risk för augmentation (förvärrade symtom orsakade av den dopaminerga behandlingen) föreligger. Rekommenderad dos av levodopa är 50–100 mg till kvällen vid behov.

Levodopa/Benserazid ..., Madopar Madopark
Madopar Quick, Madopark Quick

Medelsvår–svår RLS hos vuxna

I första hand

Pramipexol …, Derinik Mirapexin
Oprymea
Sifrol

Risk för ofrivilliga plötsliga insomnanden, impulskontrollstörningar och augmentation. Det senare bör beaktas om doshöjning övervägs.

I andra hand - vid augmentation av dopaminagonist

Gabapentin 1A Farma, Gabapentin Sandoz

Successiv upptrappning rekommenderas med högst 300 mg åt gången till slutdos 800–2400 mg. Vid hemodialys ges 200–300 mg efter varje dialys.

Specialiserad vård

Vid utebliven effekt finns flera andra behandlingsalternativ. Se Behandling av restless legs och Restless legs hos barn, Janusinfo.