Tillbaka

metylprednisolon
Solu-Medrol

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

Förbehåll / Kommentar

Säkerställ diagnosen CIDP. Behandlingen ska inledas och följas upp av neurolog med erfarenhet av kronisk inflammatorisk neuropati.

Dos av metylprednisolon vid nyinsättning är 3-5 g fördelad över 2-5 dagar, därefter nedtrappning till en underhållsdos på 1-2 g som engångsdos var fjärde till åttonde vecka. Monitorering av steroidrelaterade biverkningar ska göras.

Fortsatt behov av pulsativ kortisonbehandling bör omprövas efter 3-6 månaders behandling, eftersom en andel patienter med kronisk inflammatorisk neuropati uppnår en remission av steroidbehandlingen.

Miljörisk vid användning av metylprednisolon kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Väletablerad och dokumenterad behandling vid lindrig till måttlig CIDP.

En mindre randomiserad studie har visat att patienter som kvarstod på IV metylprednisolonbehandling i 6 månader istället för intravenös immunoglobulin (IVIG), hade mer fördelaktiga långtidseffekter än de med IVIG behandling.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nobile-Orazio E, Cocito D, Jann S, Uncini A, Messina P, Antonini G et al.  IMC Trial Group. Frequency and time to relapse after discontinuing 6-month therapy with IVIg or pulsed methylprednisolone in CIDP. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015;86(7):729-34. PubMed
  2. Joint Task Force of the EFNS and the PNS. European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society Guideline on management of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society--First Revision. J Peripher Nerv Syst. 2010;15(1):1-9. PubMed 
  3. CIDP nationellt konsensus om diagnostik och behandling 2014. SNEMA 
  4. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar tillsammans med Nationellt programområde för nervsystemets sjukdomar. Rekommendationer om neuroimmunologiska indikationer för human intravenös immunoglobulin (IVIG) vid IVIG-brist. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar