Tillbaka

valproinsyra
Depakine Retard, Ergenyl Retard

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Epilepsi med generaliserade anfall hos barn över 2 år och ungdomar

Förbehåll / Kommentar

För flickor som kan tänkas bli gravida bör valproinsyra undvikas på grund av hög risk för fosterskador.

Valproinsyra är kontraindicerat vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom.

Kognitiv svikt är en ovanlig men allvarlig biverkning.

Barn under 2 år löper en ökad risk för allvarlig levertoxicitet och andra alternativ bör användas.

Valproinsyra är miljöklassificerat.

Motivering

Valproinsyra är ett väldokumenterat förstahandsmedel vid generaliserade anfall. I en mindre randomiserad, prospektiv studie på patienter med idiopatisk generaliserad epilepsi var valproat signifikant effektivare avseende anfallsfrihet än lamotrigin efter 12 månaders behandling (77 procent jämfört med 57 procent). En stor meta-analys av tio olika antiepileptika analyserade tid till utsättning (en indikation på dålig effekt eller tolerabilitet), tid till första anfall och anfallsfrihet vid 6 respektive 12 månader. I denna analys var tid till utsättning längre för valproat jämfört med topiramat, karbamazepin och fenobarbital. Detta stämmer väl med den kliniska erfarenheten – att valproat är ett effektivt och vältolererat antiepileptika vid generaliserad epilepsi.

Ergenyl rekommenderas på grund av sortimentsbredd, finns som depågranulat (lämpligt för barn samt vid administration i PEG) samt som parenteral beredning.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Artama M, Auvani A, Raudakoski T, Isojärvi J. Antiepileptic drug use of women with epilepsy and congenital malformations in offspring. Neurology 2005;64:1874-8. PubMed
  2. Bourgeois B. Monotherapy with VPA in primary generalized epilepsy. Epilepsia 1987;28 Suppl 2:S8-11. PubMed
  3. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Guerreiro C, Kälviäinen R et al.; ILAE Subcommission on AED Guidelines. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2013;54(3):551-63. PubMed
  4. Marson AG,Al-Kharusi AM, Alwaidh M, Appleton R, Baker GA, Chadwick DW et al on behalf of the SANAD Study Group. The SANAD study of effectiveness of valproate, lamotrigine or topiramate for generalised and unclassifiable epilepsy: an unblinded randomised controlled trial. Lancet 2007;369:1016-26. PubMed
  5. Morrow J, Russell A, Guthrie E, Parsons L, Robertson I, Waddell R et al. Malformation risks of antiepileptic drugs in pregnancy: a prospective study from the UK Epilepsy and Pregnancy Register. J Neurol Neurosurg Psychiatri. 2006;77(2):193-8. PubMed
  6. Wide K, Winbladh B, Kallen B. Major malformations ion infants exposed to antiepileptic drugs in utero, with emphasis on carbamazepine and valproic acid: a nationwide, population based register study. Acta Paediatr 2004;93:174-6. PubMed
  7. Wyszynski DF, Nambisan M, Surve T, Alsdorf RM, Smith CR, Holmes LB, for the Antiepileptic Drug Pregnancy Registry. Increased rate of malformations in offspring exposed to valproate during pregnancy. Neurology 2005;64:961-5. PubMed
  8. Läkemedelsbehandling av epilepsi - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2019;30(3):1-17. Läkemedelsverket
  9. Tomson T, Marson A, Boon P, Canevini MP, Kovanis A, Gaily E et al. Valproate in the treatment of epilepsy in girls and women of childbearing potential. Epilepsia 2015:56:1006-19. PubMed
  10. Nevitt SJ, Sudell M, Weston J, Tudur Smith C, Marson AG. Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy: a network meta-analysis of individual participant data.Cochrane Database Syst Rev. 2017;6:CD011412. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar