Tillbaka

lamotrigin
Lamotrigin 1A Farma

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Generaliserade anfall hos barn och ungdomar

Förbehåll / Kommentar

Kan förvärra myoklonier.

Lamotrigin ska titreras långsamt.

Graviditet och p-piller (östrogen) ökar nedbrytning av lamotrigin vilket kan ge försämrad eller ojämn effekt. Kan leda till behov av dosökning. Annan preventivmetod bör väljas.

Vid epilepsibehandling tillämpas inte generisk substitution fullt ut, eftersom biotillgängligheten kan variera. Expertgruppen rekommenderar att generika väljs vid nyinsättning på grund av lägre kostnad.

Lamotrigin är miljöklassificerat.

Motivering

På grund av den fosterskadande effekten av valproat har lamotrigin fördelar vid behandling av flickor/kvinnor som kan tänkas bli gravida.

I en mindre randomiserad, prospektiv studie på patienter med idiopatisk generaliserad epilepsi var valproat dock signifikant effektivare avseende anfallsfrihet än lamotrigin efter 12 månaders behandling (77 procent jämfört med 57 procent).

En stor meta-analys av tio olika antiepileptika analyserade tid till utsättning (en indikation på dålig effekt eller tolerabilitet), tid till första anfall och anfallsfrihet vid 6 respektive 12 månader. I denna analys var tid till utsättning längre för lamotrigin jämfört med valproat, karbamazepin och övriga antiepileptika, förutom levetiracetam där tiden inte skiljde sig åt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Marson AG, Al-Kharusi AM, Alwaidh M, Appleton R, Baker GA, Chadwick DW et al. The SANAD study of effectiveness of valproate, lamotrigine, or topiramate for generalised and unclassifiable epilepsy: an unblinded randomised controlled trial. Lancet 2007;369(9566):1016-26. PubMed
  2. Brodie MJ, Richens A, Yuen AW. Double-blind comparison of lamotrigine and carbamazepine in newly diagnosed epilepsy. Lancet 1995;345(8948):476-9. PubMed
  3. Nieto-Barrera M, Brozmanova M, Capovilla G, Christe W, Pedersen B, Kane K et al. A comparison of monotherapy with lamotrigine or carbamazepine in patients with newly diagnosed partial epilepsy. Epilepsy Res 2001;46(2):145-55. PubMed
  4. Läkemedelsbehandling av epilepsi - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2019;30(3):1-17. Läkemedelsverket
  5. Nevitt SJ, Sudell M, Weston J, Tudur Smith C, Marson AG Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy: a network meta-analysis of individual participant data.Cochrane Database Syst Rev. 2017;6:CD011412. PubMed
  6. Giri VP, Giri OP, Khan FA, Kumar N, Kumar A et al. Valproic Acid versus Lamotrigine as First-line Monotherapy in Newly Diagnosed Idiopathic Generalized Tonic -Clonic Seizures in Adults - A Randomized Controlled Trial. J Clin Diagn Res. 2016;10:FC01-4. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar