Epilepsi

Diagnos av epilepsi och nyinsättning av behandling ska ske inom specialistvård. Vuxna patienter med god anfallskontroll och välfungerande behandling kan i vissa fall följas inom primärvården och återremitteras vid behov, se Epilepsi, Viss. Behandling av barn och ungdomar är alltid en specialistangelägenhet.

Patienter med epilepsi ska informeras om att risken för anfall kan öka vid otillräcklig sömn, intag av alkohol och andra droger samt vid bristande följsamhet till läkemedelsbehandlingen.

Valet av läkemedel styrs förutom av anfallstyp av ålder, kön, samsjuklighet och övrig läkemedelsbehandling. Om det först insatta läkemedlet är ineffektivt eller ger oacceptabla biverkningar – pröva något annat av de rekommenderade läkemedlen i monoterapi. Överväg kombinationsbehandling om det andra läkemedlet tolereras väl men har otillräcklig effekt.

Specialiserad vård

Fokala anfall med eller utan utveckling till bilaterala tonisk-kloniska anfall hos vuxna

.

Tegretal Retard, Tegretol Retard
Lamotrigin 1A Farma
Levetiracetam Actavis tablett
Levetiracetam Accord oral lösning

Individer med hankinesiskt, thailändskt eller annat asiatiskt ursprung ska genotypas för HLA-B*1502 (remiss till Klinisk Immunologi, Karolinska universitetssjukhuset) före insättning av karbamazepin då risken för Stevens-Johnsons syndrom är kraftigt förhöjd vid denna genotyp.

Karbamazepin ökar nedbrytningen av östrogen och progesteron vilket kan ge försämrad effekt av p-piller/stav/plåster. Annan preventivmetod bör därför väljas.

Lamotrigin ska titreras långsamt. Östrogen ökar nedbrytningen av lamotrigin vilket kan ge försämrad eller ojämn effekt. Annan preventivmetod bör därför väljas.

Specialiserad vård

Fokala anfall med eller utan utveckling till bilaterala tonisk-kloniska anfall hos barn och ungdomar

Lamotrigin 1A Farma
Levetiracetam Actavis tablett
Levetiracetam Accord oral lösning
Tegretal Retard, Tegretol Retard tablett
Tegretol oral lösning

Lamotrigin ska titreras långsamt. Östrogen ökar nedbrytningen av lamotrigin vilket kan ge försämrad eller ojämn effekt. Annan preventivmetod bör därför väljas.

Individer med hankinesiskt, thailändskt eller annat asiatiskt ursprung ska genotypas för HLA-B*1502 (remiss till Klinisk Immunologi, Karolinska universitetssjukhuset) före insättning av karbamazepin då risken för Stevens-Johnsons syndrom är kraftigt förhöjd vid denna genotyp.

Karbamazepin ökar nedbrytningen av östrogen och progesteron vilket kan ge försämrad effekt av p-piller/stav/plåster. Annan preventivmetod bör därför väljas.

Specialiserad vård

Generaliserade anfall hos vuxna

Ergenyl
Depakine Retard, Ergenyl Retard
Lamotrigin 1A Farma
Levetiracetam Actavis tablett
Levetiracetam Accord oral lösning

Valproinsyra är mest effektivt vid generaliserade anfall och därför förstahandsmedel för patienter utan kontraindikation. Valproinsyra är kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom.

Lamotrigin ska titreras långsamt. Östrogen ökar nedbrytningen av
lamotrigin vilket kan ge försämrad eller ojämn effekt. Annan preventivmetod bör därför väljas.

Specialiserad vård

Generaliserade anfall hos barn och ungdomar

Ergenyl

För barn över 2 år

Depakine Retard, Ergenyl Retard

För barn över 2 år

Barn under 2 år löper en ökad risk för allvarlig levertoxicitet och andra
alternativ bör användas. Valproinsyra är kontraindicerat för flickor i fertil
ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell
sjukdom.

Lamotrigin 1A Farma
Levetiracetam Actavis tablett
Levetiracetam Accord oral lösning
Ethosuximide Orifarm kapsel
Suxinutin oral lösning

Observera att vid myoklonier eller juvenil myoklon epilepsi kan
lamotrigin förvärra myoklonierna. Lamotrigindosen ska titreras långsamt.
Östrogen ökar nedbrytningen av lamotrigin vilket kan ge försämrad eller ojämn effekt. Annan preventivmetod bör därför väljas.

*Rekommenderas som förstahandsval mot absenser med är inte indicerat vid andra anfallstyper. Levetiracetam är inte förstahandsmedel vid absenser.

Akutbehandling utanför sjukhus, vuxna och barn

Diazepam Desitin, Stesolid

rektallösning

Buccolam

munhålelösning

Buckalt midazolam kan även användas för vuxna i dosen 10 mg när rektal administrering är olämpligt.

Specialiserad vård

Status epilepticus, initial behandling vuxna

Stesolid novum

inj

Levetiracetam SUN

inf

Ergenyl

inj

Under övervakning av respiration och cirkulation ges:

Steg 1: Diazepam 10 mg iv, patienter >75 år ges 5 mg iv. Kan upprepas 1 gång vid behov.

Steg 2: Valproinsyra 40 mg/kg iv (max 3000 mg), långsam injektion (5 min). 15 mg/kg iv om patienten behandlas med valproinsyra sedan tidigare.

Valproinsyra är kontraindicerat för kvinnor och flickor i fertil ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom. Pågående antikoagulantiabehandling är inte en kontraindikation vid akutbehandling.

Ett alternativ till valproinsyra är levetiracetam 2000–4000 mg iv som infusion under 15 minuter.

Riktlinjer för behandling av konvulsivt status epilepticus hos vuxna, Janusinfo.

Specialiserad vård

Status epilepticus, initial behandling barn och ungdomar

Midazolam Accord

inj

Under övervakning av respiration och cirkulation ges:

Steg 1: Midazolam 0,2 mg/kg iv under 0,5–2 minuter (max 7,5 mg). Ge hela dosen även om anfallet upphör. Kan upprepas 1 gång vid behov och kontakta i detta fall också parallellt akutmottagning med pediatrisk kompetens angående fortsatt handläggning.

Steg 2: Om anfallet upphör efter att ha pågått >30 minuter, sätt infusion midazolam 0,2 mg/kg/timme för att förebygga recidiv. Max startdos 10 mg/timme Övervaka andning och cirkulation! Inläggning på IVA eller lämplig vårdavdelning i dialog med pediatriker och anestesiolog.

Steg 3: Om anfallet inte hävs av 2 bolusdoser midazolam skall andra linjens behandling inledas utan dröjsmål, i närvaro av anestesiolog och om möjligt i dialog med pediatriker. För preparatval se Läkemedelsbehandling av epilepsi, Läkemedelsverket