Tillbaka

amitriptylin
Amitriptylin …, Saroten

2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av buksmärta vid IBS

Förbehåll / Kommentar

Tricykliska antidepressiva läkemedel, särskilt amitriptylin, har dokumenterad effekt på buksmärtan men användningen begränsas av antikolinerga biverkningar, till exempel förstoppningsproblematik och muntorrhet. Den antikolinerga effekten kan dock även ha en fördelaktig inverkan på diarré-komponenten vid IBS-D.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Amitriptylin är miljöklassificerat.

Motivering

Amitriptylin är ett välbeprövat läkemedel vid flera generaliserade smärttillstånd och ett effektivt läkemedel mot buksmärta vid IBS. Ungefär tre patienter behöver behandlas för att få en klar förbättring hos en patient.

Vid smärttillstånd är amitriptylin verksamt i låga doser, betydligt lägre än vid depressionsbehandling. Ofta är startdosen 10 mg till natten vilken kan titreras upp till 25-50 mg. En individuell dostitrering utifrån behandlingseffekt och biverkningar rekommenderas.

Det tar några veckor innan full effekt uppnås varför kontinuerlig behandling rekommenderas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Vahedi H, Merat S, Momtahen S, Kazzazi AS, Ghaffari N, Olfati G,Malekzadeh R. Clinical trial: the effect of amitriptyline in patients with diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther 2008;27:678-84. PubMed
  2. Bahar RJ, Collins BS, Steinmetz B, Ament ME. Double-blind placebocontrolled trial of amitriptyline for the treatment of irritable bowel syndrome in adolescents. J Pediatr 2008;152:685-9. PubMed
  3. Rajagopalan M, Kurian G, John J. Symptom relief with amitriptyline in theirritable bowel syndrome. J Gastroenterol Hepatol 1998;13:738-41. PubMed
  4. Myren J, Lovland B, Larssen SE et al. A double-blind study of the effect of trimipramine in patients with the irritable bowel syndrome. Scand J Gastroenterol 1984;19:835-43 PubMed
  5. Tanum L, Malt UF. A new pharmacologic treatment of functional gastrointestinal disorder. A double-blind placebo-controlled study with mianserin. Scand J Gastroenterol 1996;31:318-25. PubMed
  6. Clouse RE. Antidepressants for functional gastrointestinal syndromes. Dig Dis Sci 1994;39:2352-63. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar