Tillbaka

amitriptylin
Amitriptylin ..., Saroten

2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Buksmärta vid funktionell dyspepsi

Förbehåll / Kommentar

Tricykliska antidepressiva läkemedel, särskilt amitriptylin, har dokumenterad effekt på buksmärtan vid funktionell dyspespi men användningen begränsas av antikolinerga biverkningar, till exempel förstoppningsproblematik och muntorrhet.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Amitriptylin är miljöklassificerat.

Motivering

Amitriptylin är ett välbeprövat läkemedel vid flera generaliserade smärttillstånd och ett effektivt läkemedel mot buksmärta vid funktionell dyspepsi. Ungefär fem patienter behöver behandlas för att få en klar förbättring hos en patient.

Diagnosen funktionell dyspepsi ställs med hjälp av Rome IV-kriterierna: Symtom under de senaste 3 månaderna; debut ≥ 6månader sedan:

1. Minst ett av följande:
    A. Besvärande fyllnadskänsla efter måltid
    B. Tidig mättnadskänsla
    C. Smärta i epigastriet
    D. Brännande känsla i epigastriet
2. Inga hållpunkter för organisk orsak som förklarar symtomen (vid gastroskopi ff.a.)

Det är framförallt på smärtkomponenten i de dyspeptiska symtomen som amitriptylin har effekt. Om kriterium A och B är dominerande hos patienten undergrupperas den typen av funktionell dyspepsi som Post Prandial Distress Syndrome. Om kriterium C och D är dominerande, undergrupperas typen av fuktionell dyspepsi som Epigastric Pain Syndrome. Amitriptylin har effekt vid smärtkomponenten hos patienter med Epigastric Pain Syndrome.

Vid smärttillstånd är amitriptylin verksamt i låga doser, betydligt lägre än vid depressionsbehandling. Ofta är startdosen 10 mg till natten vilken kan titreras upp med 10 mg var tionde dag till 30-50 mg. En individuell dostitrering utifrån behandlingseffekt och biverkningar rekommenderas. Om effekt inte nåtts vid 50 mg per dygn är det sällan meningsfullt att öka dosen ytterligare. Behandlingen fortgår i 6-12 månader, därefter utsättningsförsök genom uttrappning. Det tar några veckor innan full effekt uppnås varför kontinuerlig behandling rekommenderas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Vakil NB, Howden CW, Moayyedi P, Tack J. White Paper AGA: Functional Dyspepsia Clin Gastroenterol Hepatol. 2017;15:1191-4. PubMed
  2. Ford AC, Luthra P, Tack J, Boeckxstaens GE, Moayyedi P, Talley NJ Efficacy of psychotropic drugs in functional dyspepsia: systematic review and meta-analysis. Gut. 2017;66:411-20. PubMed
  3. Lu Y, Chen M, Huang Z, Tang C. Antidepressants in the Treatment of Functional Dyspepsia: A Systematic Review and Meta-Analysis PLoS One. 2016;11:e0157798. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar