Nedre luftvägsinfektioner

Se även 
Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, Strama Stockholm, Janusinfo.
Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård, Läkemedelsverket

Infektioner orsakade av Haemophilus influenzae ska behandlas med hög dos amoxicillin när det är aktuellt (amoxicillin svaras alltid ”I” i resistensbeskedet, om stammen inte är resistent) vilket innebär 750 mg x 3 för vuxna och 20 mg/kg (upp till ca 40 kg) x 3 för barn.


Hälsosamma levnadsvanor

• Rekommendera rökstopp till rökande patienter och familjemedlemmar i samband med    luftvägsinfektioner. Läs mer om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri. 

Akut bronkit

Antibiotikabehandla inte i övrigt lungfrisk patient oavsett etiologi (virus, mykoplasma, andra bakterier).

Pneumoni hos vuxna

fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 7 dygn

Underliggande KOL

amoxicillin 750 mg x 3 i 7 dygn

Resistens förekommer. Överväg sputumodling.

Misstanke om mykoplasma och vid Pc-allergi 

doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn

 

Pneumoni hos barn

Barn 0-5 år
amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 5 dygn (Gäller även då Haemophilus influenzae svarats som ”I” vid odling i öppenvård)

fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn

Barn >5 år
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1 g x 3)

Misstanke om mykoplasma och vid Pc-allergi 

Ery-Max 10 mg/kg x 4 i 7 dygn (max 250 mg x 4) 

Barn >8 år
doxycyklin 2 mg/kg x 1 i 7 dygn (max 100 mg x 1)

 

Exacerbation av KOL

Ökad sputumpurulens (obligat), ökad sputumvolym och ökad dyspné (minst två kriterier).

amoxicillin 750 mg x 3 i 5–7 dygn

doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn

Resistens förekommer. Överväg sputumodling.

 

Influensa

Se Vaccination mot säsongsinfluensa (i tabell)  i avsnittet Vaccinationer.

Se även Behandling och profylax av influensa med antivirala medel, Läkemedelsverket.

 

Covid-19

Se Covid-19; Viss