Tillbaka

apixaban
Eliquis

2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av venös tromboembolism (VTE) samt sekundärprofylax mot VTE.

Förbehåll / Kommentar

Apixaban ska inte ges:
•    till patienter med mekanisk klaffprotes.
•    till barn, gravida eller ammande.
•    vid grav njursvikt.

Erfarenheten av behandling med NOAK hos patienter med venös tromboembolism och cancer är begränsad.
Apixaban kan dock övervägas vid långtidsbehandling hos cancerpatienter förutsatt låg blödningsrisk.

Observera att patienter äldre än 75 år, patienter med nedsatt njurfunktion med GFR <50 ml/min samt med kroppsvikt <60 kg var underrepresenterade i både den pivotala studien och i studien med dosreduktion. Det gör att resultaten inte kan generaliseras till samtliga patienter i den kliniska vardagen. Patienter med trombos på ovanlig lokalisation eller vid allvarliga koagulationsrubbningar är inte heller studerade.

Beakta läkemedelsinteraktioner.

Malabsorption och obesitaskirurgi kan resultera i en minskad absorption av NOAK vilket kan försvåra behandlingen med NOAK.

Apixaban går att krossa med bibehållen biotillgänglighet.

Apixaban är miljöklassificerat.

Motivering

Vid behandling av VTE var apixaban likvärdigt med warfarin (risk för recidiv under behandling med apixaban var 2,3 % jämfört med 2,7 % för warfarin). Risken för allvarliga blödningar vid apixaban var 0,6% jämfört med 1,8% vid warfarinbehanling.

För patienter med cancerassocierad VTE var apixaban jämförbar med dalteparin (risk för recidiv under behandling med apixaban var 5,6 % jämfört med 7,9% för dalteparin). Blödningsrisken var likvärdig i båda grupper; 3,8% jämfört med 4,0%.

Sekundärprofylax mot VTE med reducerad dos av apixaban; 2,5 mg x 2 som långtidsbehandling har visat färre recidiv jämfört med placebo där behandlingsgruppen hade endast 1,7% recidiv jämfört med 8,8% i placebogruppen.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, Curto M, Gallus AS, Johnson M et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med. 2013;369:799-808. PubMed
  2. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, Curto M, Gallus AS, Johnson M et al. Apixaban for extenden treatment of Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2013; 368: 699-708. PubMed
  3. Song Y, Chang M, Suzuki A, Frost RJ, Kelly A, LaCreta F et al. Evaluation of Crushed Tablet for Oral Administration and the Effect of Food on Apixaban Pharmacokinetics in Healthy Adults. Clin Ther. 2016;38:1674-85. PubMed
  4. Martin AK , Craig RL, Farrell TM, Moll S. Oral Anticoagulant Use After Bariatric Surgery: A Literature Review and Clinical Guidance. Am J Med 2017;130(5):517-24. PubMed .

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter