Venös tromboembolisk sjukdom

Hälsosamma levnadsvanor
•    Övervikt är en riskfaktor både för insjuknande i och recidiv av VTE. 

Tidig mobilisering vid kirurgi förebygger VTE.

Profylax

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

Vid elektiv ortopedisk höft- och knäplastik

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE

Eliquis

.

Behandling av VTE

I väntan på diagnostik är det viktigt att direkt initiera antikoagulantiabehandling, lämpligen med lågmolekylärt heparin. Efter det akuta omhändertagandet vid VTE rekommenderas ett uppföljande läkarbesök inom 3 månader för utvärdering av antikoagulantiabehandling, ställningstagande till kompletterande utredning samt behandlingstidens längd.

Vid okomplicerad VTE

I första hand

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE

Eliquis

Apixaban är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland aktuella NOAK, men har inte dokumenterats vid eGFR <25 ml/min.

I andra hand

DIREKTVERKANDE TROMBINHÄMMARE

Pradaxa

Lågmolekylärt heparin ska ges i behandlingsdos i 5 dagar innan dabigatran sätts in. Alternativ till apixaban vid biverkningar och/eller risk för betydelsefulla läkemedelsinteraktioner. Var särskilt försiktig vid behandling av äldre patienter. Dabigatran är mindre lämpligt vid måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion och kontraindicerat vid eGFR <30 ml/min. Antidot mot dabigatran finns (idarucizumab).

Vid komplicerad VTE, VTE på ovanlig lokalisation, förekomst av antifosfolipidsyndrom eller uttalat nedsatt njurfunktion

ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL

Waran

innehåller blått färgämne, indigokarmin

Warfarin Orion

Av säkerhetsskäl rekommenderas särskild dosett för vita warfarintabletter för att särskilja dessa från andra tabletter.

PK-INR målvärde: mellan 2,0 och 3,0. För vissa patienter kan självtestning och eventuellt egen dosjustering vara aktuellt.

Ventrombos och lungemboli, Viss

Information till förskrivare om självtestning och egenvård vid behandling med warfarin, Janusinfo

Broschyren Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi finns på Janusinfo.

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

Specialiserad vård

Vid cancerassocierad VTE

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

Till patienter med låg cancerrelaterad blödningsrisk

DIREKTVERKANDE FXa-HÄMMARE 

Eliquis
Lixiana

Innan edoxaban sätts in ska lågmolekylärt heparin ges i behandlingsdos i 5 dagar.
Beakta ökad blödningsrisk vid olika cancerformer.
Interaktionsrisk kan föreligga med antitumorala läkemedel som påverkar CYP3A4- och P-gp-aktivitet. Edoxaban har lägst interaktionsrisk

Cancerassocierad venös tromboembolism, Janusinfo.

Specialiserad vård

Övriga antitrombotiska medel

OFRAKTIONERAT HEPARIN

Heparin LEO

PENTASACKARID

Arixtra

TROMBOLYTISKT/FIBRINOLYTISKT VERKANDE LÄKEMEDEL

Actilyse