Tillbaka

atorvastatin
Atorvastatin …, Atorbir, Lipistad, Lipitor

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kardiovaskulär prevention. Hyperlipidemi.

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Atorvastatin är miljöklassificerat.

Motivering

Atorvastatin 10 mg/dag har god dokumentation hos patienter med hög hjärt-kärlrisk och hos patienter med diabetes mellitus utan etablerad hjärt-kärlsjukdom. Atorvastatin har även en god dokumentation i den högsta doseringen 80 mg/dag, däremot saknas studier för doseringarna 20-40 mg/dag. I morbiditetsstudier har atorvastatin 80 mg/dag gett färre hjärt-kärlhändelser än pravastatin 40 mg/dag hos patienter med instabil koronarsjudom och även färre händelser än 10 mg atorvastatin hos patienter med stabil koronarsjukdom. Jämfört med simvastatin i medeldos 24 mg/dag har atorvastatin 80 mg/dag inte visat sig bättre för att skydda mot kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller återupplivning efter hjärtstillestånd hos patienter med stabil koronarsjukdom. Biverkningarna är dosberoende och de absoluta riskreduktionerna i studierna med atorvastatin 80 mg/dag har varit små eller måttliga. Atorvastatin i dosen 40-80 mg är mera potent än simvastatin 40 mg. För att uppnå minst 50% sänkning av LDL eller låga målvärden bör potenta statiner användas i första hand. Atorvastatin förefaller bättre dokumenterat vid njursvikt än simvastatin.Familjär hyperkolesterolemi innebär på sikt hög risk för aterosklerotiska komplikationer vilket gör att det vid detta tillstånd är viktigt att sänka LDL enligt riktlinjer.

Statinbehandling till patienter över 75 år med vaskulär sjukdom resulterade i 15% relativ riskreduktion av hjärthändelser, koronar revaskularisering och stroke per 1 mmol/L reduktion i LDL. Hos individer utan känd tidigare vaskulär sjukdom sågs ingen förebyggande effekt av statiner.

Expertgruppen rekommenderar atorvastatin som förstahandsmedel vid nyinsättning. Atorvastatin har stor sortimentsbredd med olika styrkor och dosen är därmed lätt att titrera upp. Atorvastatin kan tas på morgonen vilket ofta ger bättre följsamhet. En välfungerande simvastatinbehandling ska dock inte bytas ut utan särskilda skäl.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Sever PS, Dahlöf B, Poulter NR, Wedel H, Beevers G, Caulfield M et al. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lowerthan-average cholesterol concentrations, in the ANGLO-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2003;361(9364):1149-58. Fulltext (endast inom SLL), PubMed
  2. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN, Hitman GA, Neil HA, Livingstone SJ et al. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2004;364(9435):685-96. Fulltext (endast inom SLL), PubMed
  3. Ray KK, Cannon CP, McCabe CH, Cairns R, Tonkin AM, Sacks FM et al. Early and late benefits of high-dose atorvastatin in patients with acutecoronary syndromes: results from the PROVE IT-TIMI 22 trial. J Am Coll Cardiol. 2005;46(8):1405-10. Fulltext (endast inom SLL), PubMed
  4. LaRosa JC Grundy SM, Waters DD, Shear C, Barter P, Fruchart JC et al. Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. N Engl J Med. 2005;352(14):1425-35. Fulltext (endast inom SLL), PubMed
  5. Pedersen TR, Faergeman O, Kastelein JJ, Olsson AG, Tikkanen MJ, Holme I et al. High-dose atorvastatin vs usual-dose simvastatin for secondary prevention after myocardial infarction: the IDEAL study: a randomized controlled trial. JAMA. 2005;294(19):2437-45. Fulltext (endast inom SLL), PubMed
  6. Hjemdahl P, Allhammar A, Eklund J, Forslund T, Hulting J, Kahan T et al. Säg nej till extremerna i lipidsänkardebatten. Läkartidningen. 2011;108(36):1664-5. Fulltext (endast inom SLL), PubMed
  7. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar 2016. Statiner för kardiovaskulär prevention hos högriskpatienter med ordinära till måttligt förhöjda lipidnivåer. Janusinfo
  8. 2019 ESC/EAS Guidelines for the managemnt of dyslipidemias: lipid modification to reduce cardiocascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188. PubMed
  9. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Lancet 2019; 393: 407-15 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar