Tillbaka

simvastatin
Simvastatin …, Simidon

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kardiovaskulär prevention. Hyperlipidemi.

Förbehåll / Kommentar

För att erhålla samma resultat som i studierna bör dosen om möjligt vara 
20-40 mg/dygn.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Simvastatin är miljöklassificerat.

Motivering

Statiner är idag förstahandsmedel för lipidsänkning vid hjärtkärlprevention. Simvastatin har i 4S-studien visat sekundärpreventiv effekt på morbiditet och mortalitet i hjärt-kärlsjukdom. I den stora studien HPS visas en signifikant reduktion av hjärt-kärlsjuklighet och död. Denna reduktion är inte direkt kopplad till kolesterolnivån. Dosering till samtliga patienter i studien var 40 mg/dag. Det är den dos som bör eftersträvas om patienten tolererar den. För kardiovaskulär prevention hos patienter utan avancerade lipidrubbningar bör risk och inte kolesterolnivån styra behandlingen.

Statinbehandling till patienter över 75 år med vaskulär sjukdom resulterade i 15 % relativ riskreduktion av hjärthändelser, koronar revaskularisering och stroke per 1 mmol/L reduktion i LDL. Hos individer utan känd tidigare vaskulär sjukdom sågs ingen förebyggande effekt av statiner. 

Expertgruppen rekommenderar atorvastatin som förstahandsmedel vid nyinsättning. Atorvastatin har stor sortimentsbredd med olika styrkor och dosen är därmed lätt att titrera upp. Atorvastatin kan tas på morgonen vilket ofta ger bättre följsamhet. En välfungerande simvastatinbehandling ska dock inte bytas ut utan särskilda skäl.


Utredningsmaterial och referenser

  1. 4S-studien: Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 1994;344:1383-9. PubMed
  2. HPS: MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20 536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2002;360:7-22. PubMed
  3. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar 2016. Statiner för kardiovaskulär prevention hos högriskpatienter med ordinära till måttligt förhöjda lipidnivåer. Janusinfo
  4. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Lancet 2019; 393: 407-15. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar