Prevention av hjärt-kärlsjukdom

.

Rekommendationerna av hjärt-kärlläkemedel gäller lika för män och kvinnor och oberoende av kronologisk ålder. För sköra äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.

.

.

Rekommendationerna av hjärt-kärlläkemedel gäller lika för män och kvinnor och oberoende av kronologisk ålder. För sköra äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.

.


Hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor är basen för kardiovaskulär prevention.

•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs även om
     Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss. Överväg
     FaR.
•    Korta pauser vid långvarigt sittande har positiva hälsoeffekter.
•    Uppmärksamma och behandla obstruktiv sömnapné.
•    Råd om hälsosamma matvanor, Nordiska
     näringsrekommendationer
(NNR 2012). Överväg hänvisning till
     distriktssköterska eller dietist för individanpassning.
•    Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

Blodtryckssänkande läkemedel

Se Hypertoni nedan.

Lipidsänkande behandling

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för reduktion av morbiditet och mortalitet med statinbehandling. Den skattade kardiovaskulära risken och LDL-nivån bör styra behandlingen.

Mycket hög risk (målvärde LDL <1,8 mmol/l)
•    Sekundärprevention vid aterosklerotisk sjukdom, till exempel ischemisk hjärtsjukdom, stroke/TIA, perifer artärsjukdom.
•    Diabetes mellitus med tecken på organskada eller minst tre andra riskfaktorer, till exempel hypertoni, rökning, fetma. 
•    Uttalad njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1,73m2).
•    Familjär hyperkolesterolemi (FH) och minst en riskfaktor.

Hög risk (målvärde LDL <2,6 mmol/l)
•    Uttalad stegring av enskild riskfaktor, till exempel totalkolesterol >8 mmol/l, grad 3 hypertoni.
•    Diabetes mellitus med duration ≥10 år eller annan riskfaktor.
•    Måttlig njurfunktionsnedsättning (eGFR 30-59 ml/min/1,73m2).
•    Familjär hyperkolesterolemi (FH) utan riskfaktor.

Återinsätt statin efter behandlingsavbrott. Börja med låg dos och titrera upp. Preparatbyte kan underlätta. Läs mer »

Det föreligger en underanvändning av statiner bland patienter med etablerad aterosklerossjukdom, diabetes mellitus och/eller familjär hyperkolesterolemi.

Många patienter avbryter behandlingen. Återinsättning kan bli framgångsrik genom att börja med låg dos och titrera upp. Byte av statin kan övervägas vid biverkningar. Statinbiverkningar är dosberoende. Muskelsymtom kan ha andra orsaker än statinbiverkan.

Misstänk familjär hyperkolesterolemi (FH) när totalkolesterol >8 mmol/l eller
LDL >5 mmol/l hos vuxen.

STATINER

I första hand

Atorvastatin …, Atorbir Lipistad
Lipitor

10–80 mg/dygn

I andra hand - vid biverkningar eller interaktioner

Rousuvastatin ..., Crestor

5-40 mg/dygn

I andra hand

Simvastatin …, Simidon

20-40 mg/dygn

En välfungerande simvastatinbehandling behöver inte bytas ut. 

Statiner – bland de bästa läkemedlen vi har för mindre än en krona per dag, Janusinfo

KOLESTEROLABSORPTIONSHÄMMARE

Ezetimib...

Tilläggsbehandling till statin för patienter med hög eller mycket hög risk som inte når önskvärda LDL-nivåer.
Ezetimib kan övervägas som monoterapi vid statinintolerans men är inte lika väldokumenterat avseende kardiovaskulär riskreduktion som statiner.

Utöver ovanstående kan PCSK9-hämmare övervägas till patienter med mycket hög kardiovaskulär risk som tillägg till maximal behandling med statin och ezetimib. Se Hyperlipidemi, Viss. PCSK9-hämmare subventioneras till patienter med aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har LDL ≥2,5 mmol/l och patienter med familjär heterozygot hyperkolesterolemi som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har LDL ≥3,0 mmol/l.

PCSK9-hämmare har fått utökad subvention, Janusinfo.

Se även
Statiner för kardiovaskulär prevention..., Janusinfo
Avancerade lipidrubbningar – utredning och behandlingsrekommendation, Janusinfo

Kardiovaskulär riskreduktion vid diabetes melllitus typ 2 och aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom

Överväg

GLP-1-AGONISTER

Victoza

injektion 1 gång per dag

Ozempic

injektion 1 gång per vecka

eller

SGLT2-HÄMMARE

Jardiance

10 mg

Beakta risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. SGLT2-hämmare ska inte sättas in hos patienter med typ 1-diabetes. Beträffande njurfunktion se SGLT2-hämmare vid diabetes mellitus typ 2, hjärt- kärl- eller njursjukdom, Janusinfo.

Se även rubriken Manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom under avsnittet Diabetes mellitus.

.

Arteriell trombosprofylax

Rekommendationer för trombosprofylax vid ischemisk hjärtsjukdom, efter hjärtinfarkt, vid förmaksflimmer eller vid perifer artärsjukdom nedan. Trombosprofylax efter TIA/ischemisk stroke i avsnittet Neurologi.

ASA, eller annan trombocythämmande behandling, rekommenderas inte som primärpreventiv behandling för patienter utan manifest aterosklerotisk sjukdom.