Perifer artärsjukdom

Identifiera perifer artärsjukdom genom att fråga efter symtom och mäta ankel/brakialindex. Tillståndet medför mycket hög kardiovaskulär risk. 

Perifer artärsjukdom innebär kraftigt ökad risk för kardiovaskulära händelser. Med perifer artärsjukdom avses perifer aterosklerotisk sjukdom vilket inkluderar bland annat benartärsjukdom (symtomgivande claudicatio och/eller ankel/brakialindex <0,9) och carotissjukdom.

Identifiera perifer artärsjukdom - fråga efter symtom och mät ankeltryck, instruktionsfilm på Janusinfo.

Hälsosamma levnadsvanor
•    Gångträning, helst ledarledd. Rekommenderad fysisk aktivitet vid      benartärsjukdom; Fyss.
•    Rökstopp, erbjud stödjande insatser.
     Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.

Se Lipidsänkande behandling ovan. Ges till samtliga patienter med perifer artärsjukdom.

Blodtryckssänkande behandling. Se Hypertoni ovan.

Blodsockerreglering. Se Diabetes mellitus i avsnittet Endokrinologi.

Kardiovaskulär riskreduktion vid diabetes mellitus typ 2 och aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Se ovan.

Se rubrik Manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom under Diabetes mellitus.

TROMBOCYTHÄMMANDE LÄKEMEDEL

Till samtliga patienter med symtomatisk perifer artärsjukdom.

Acetylsalicylsyra …, Trombyl

75 mg/dygn

eller

Clopidogrel ..., Cloriocard Grepid
Plavix