Tillbaka

empagliflozin
Jardiance

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Kardiovaskulär riskreduktion vid diabetes mellitus typ 2 och aterosklerotisk hjärt-kärl sjukdom.

Förbehåll / Kommentar

Empagliflozin (Jardiance) vid kardiovaskulär riskreduktion ges till patienter med diabetes mellitus typ 2. Jardiance ska inte ges till patienter med diabetes mellitus typ 1 på grund av ökad risk för ketoacidos. 

Empagliflozin är miljöklassificerat.

Motivering

Patienter med diabetes mellitus typ 2 och aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom som erhöll empagliflozin jämfört med placebo hade en 14% minskad risk för den primära effektvariabeln kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt och stroke (EMPA-REG Outcome). Den absoluta riskminskningen var 1,6% vilket ger ett numbers needed to treat (NNT) 63 under 3,1 års tid. En signifikant minskad risk för kardiovaskulär död, total mortalitet och sjukhusinläggning för hjärtsvikt sågs också. I posthoc analys hade individer med tidigare hjärtinfarkt en 30-40% minskning av förekomst av död, kardiovaskulär död och sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt. En metaanalys och real life studie bekräftar dessa positiva effekter av SGLT2 hämmare hos patienter med aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom. 

Socialstyrelsens riktlinjer från 2019 anger rekommendationsgrad 3 för empagliflozin som tillägg till metformin vid typ 2-diabetes med manifest kardiovaskulär sjukdom. Internationella riktlinjer rekommenderar SGLT2-hämmare eller GLP1 agonister för kardiovaskulär riskreduktion vid diabetes mellitus typ 2. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Norhammar A, Bodegard J, Nystrom T, Thuresson M, Eriksson JW, Nathanson D. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose-lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006-2013. Diabetologia. 2016;59(8):1692-1701. PubMed
  2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes and mortality in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine 2015; 373: 2117-28 PubMed
  3. Fitchett D, Inzucchi SE, Cannon CP et al., Empagliflozin reduced mortality and hospitalization for heart failure across the spectrum for cardiovascular risk in the EMPA-REG OUTCOME trial. Circulation 2019; 139: 1384-1395 PubMed
  4. Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I et al., SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2019; 393: 31–39. PubMed
  5. Kosiborod M, Lam CSP, Kohsaka S et al., Cardiovascular events associated with SGLT-2 inhibitors versus other glucose-lowering drugs. The CVD-REAL 2 Study. J Am Coll Cardiol. 2018 Jun 12;71(23):2628-2639 PubMed
  6. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Socialstyrelsen
  7. Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket
  8. Buse, JB., Wexler DJ, Tsapas A et al., 2019 Update to: Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD).  Diabetes Care, 2020. 43(2): p. 487-493. PubMed
  9. Cosentino, F., Grant P, Aboyans V et al., 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J, 2020. 41(2): p. 255-323. PubMed
  10. Knuuti J, Wijns W, Saraste A et al 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J, 2019. 14;41(3):407-477. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar