Ischemisk hjärtsjukdom

TROMBOCYTHÄMMARE

Acetylsalicylsyra …, Trombyl

75 mg/dygn

Vid misstanke om instabil kranskärlssjukdom ges en laddningsdos om 500 mg helst buffrad acetylsalicylsyra, till exempel Bamyl brustablett. Alternativt tuggas 4 tabletter Trombyl (300 mg) för snabb effekt.

Clopidogrel ..., Cloriocard Grepid
Plavix

Klopidogrel är alternativ vid ASA-överkänslighet.

Vid tidigare ulkussjukdom är det säkrare att lägga till PPI till ASA än att byta till klopidogrel. Klopidogrel är även alternativ till tikagrelor eller prasugrel som tidsbegränsat tillägg till ASA för vissa patientgrupper efter hjärtinfarkt eller PCI.

Se även:
Lipidsänkande behandling ovan

Vid diabetes mellitus typ 2

Överväg

GLP-1-AGONISTER

Victoza

injektion 1 gång per dag

Ozempic

injektion 1 gång per vecka

eller

SGLT2-HÄMMARE

Jardiance

10 mg

Beakta risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. SGLT2-hämmare ska inte sättas in hos patienter med typ 1-diabetes. Beträffande njurfunktion, se SGLT2-hämmare vid diabetes mellitus typ 2, hjärt- kärl- eller njursjukdom, Janusinfo.

Se även rubriken Manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom i avsnittet Diabetes mellitus.

Sekundärprofylax efter akut koronart syndrom (AKS) (hjärtinfarkt, instabil angina pectoris)

.

TROMBOCYTHÄMMARE

Se Trombocythämmare ovan.

Specialiserad vård

TROMBOCYTHÄMMARE

Prasugrel ..., Efient
Brilique

Prasugrel eller tikagrelor ges som tidsbegränsad kombinationsbehandling med ASA efter akut koronart syndrom.

Specialiserad vård

ÖVRIGA ANTITROMBOTISKA LÄKEMEDEL

Arixtra
Heparin LEO

Se även:  
Lipidsänkande behandling ovan. 
Vid diabetes mellitus typ 2 ovan.

BETABLOCKERARE

Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC

100 - 200 mg/dygn

ACE-HÄMMARE

Vid nedsatt vänsterkammarfunktion, diabetes mellitus eller hypertoni

Ramipril ..., Triatec

måldos 10 mg/dygn

Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om patienten tolererar denna.

ALDOSTERONANTAGONISTER

(Mineralkortikoidreceptorantagonister, MRA)

Vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt överväg

I första hand

Spironolakton …

25 (-50) mg/dygn

Beakta risk för hyperkalemi (lätt förhöjt och stabilt P-kalium upp till 5,5 mmol/l kan ofta tolereras).

I andra hand - vid endokrina biverkningar

Eplerenon …, Inspra

50 mg/dygn

Beakta risk för hyperkalemi (lätt förhöjt och stabilt P-kalium upp till 5,5 mmol/l kan ofta tolereras).

Angina pectoris - symtomatisk behandling

Anfallskuperande


NITROGLYCERIN

Glytrin, Nitrolingual

spray

Suscard

buckaltablett

Specialiserad vård

Nitroglycerin Abcur

inf

Anfallsförebyggande


BETABLOCKERARE

Bisoprolol …, Bisomyl Bisostad
Emconcor CHF
Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC


KALCIUMANTAGONISTER

Amlodipin …, Amlodistad Norvasc
Isoptin Retard

Försiktighet med verapamil i kombination med betablockad på grund av risk för bradyarytmier.


LÅNGVERKANDE NITRAT

Isosorbidmononitrat …, Imdur Isomex
Isonova