Tillbaka

metoprololsuccinat
Metoprolol …, Bloxazoc, Metomylan, Seloken ZOC

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Betablockerare som grupp har god dokumentation för att förebygga komplikationer av hypertoni men dessa effekter är mindre uttalade än för många andra antihypertensiva läkemedelsklasser. Betablockerare väljs därför i andra hand efter tiaziddiuretika och/eller ACE-hämmare/ARB eller kalciumblockerare.

Betablockerare subventioneras inte som förstahandsmedel vid hypertoni om inte annan indikation som till exempel koronarsjukdom, systolisk hjärtsvikt, vissa tachyarytmier eller migrän samtidigt föreligger. Subvention ges för betablockerare som tilläggsbehandling. Beakta risken för diabetogen effekt vid kombinationsbehandling med tiazid.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Metoprolol är miljöklassificerat.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Betablockad används som tilläggsbehandling för att optimera blodtrycksbehandlingen. Vid ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt och migrän har patienten god nytta av betablockad. Lång erfarenhet finns av metoprolol.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lindholm, LH, Agenäs I, Carlbeg B, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004. SBU-rapport 170/1, pp 1-514. SBU
  2. Kahan T, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, Hjemdahl P, Lindholm L et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004–Uppdatering 2007. SBU-rapport 170/1U, pp 1-195. SBU
  3. NICE Aug 2019; Hypertension in adults: diagnosis and management. NICE guideline (NG 136). NICE
  4. Williams B, Mancia G, Dessormais E, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). Eur Heart J 2018;39:3021-3104. PubMed
  5. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar