Tillbaka

hydroklortiazid
Hydroklortiazid ..., Esidrex

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Långsamt insättande effekt. Doser rekommenderas till 12,5-50 mg. Beakta risk för elektrolytrubbningar och metabola biverkningar vid de högre doserna. Metabola biverkningar är sällsynta vid låg dosering: 12,5-25 mg/dygn. Kombination med betablockerare kan ha en ogynnsam metabol effekt.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Hydroklortiazid är miljöklassificerat.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Väldokumenterad tiazid med avseende på morbiditet och mortalitet vid hypertonibehandling vilket den stora ALLHAT-studien ytterligare bekräftat.

Tiaziddiuretika har en gynnsam effekt på kalciummetabolismen och förefaller förebygga osteoporotiska frakturer.

Terapitradition får avgöra om hydroklortiazid (t.ex. Esidrex) eller bendroflumetiazid (t.ex. Salures) ska användas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lindholm, LH, Agenäs I, Carlbeg B, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004. SBU-rapport 170/1, pp 1-514. SBU
  2. Kahan T, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, Hjemdahl P, Lindholm L et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004–Uppdatering 2007. SBU-rapport 170/1U, pp 1-195. SBU
  3. NICE Aug 2019; Hypertension in adults: diagnosis and management. NICE guideline (NG 136). NICE
  4. Williams B, Mancia G, Dessormais E, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). Eur Heart J 2018;39:3021-3104. PubMed
  5. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket
  6. Bokrantz T, Schiöler L, Boström KB, Kahan T, Mellström D, Ljungman C et al. Antihypertensive drug classes and the risk of hip fracture: results from the Swedish primary care cardiovascular database. J Hypertens. 2020;38:167-1752019 Sep 19. [Epub ahead of print] PubMed  PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar